Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej na terenie Ogrodu Różanego


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z części działki nr 19/10, z obrębu 2138 o łącznej powierzchni 4436m2, w tym: teren pod zabudowę 819m2, teren przyległy 3617m2, położona przy ul. Pawła Jasienicy 8 w Szczecinie na terenie parku miejskiego „Różanka”.

 • Przeznaczenie nieruchomości: budowa i prowadzenie obiektu restauracyjno - kawiarnianego o powierzchni użytkowej 710,50m2, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową oraz utrzymanie terenu zieleni przekazanego w dzierżawę.

 • Ogród Różany - działka nr 19/10 obręb 2138 jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem rejestru A-257 i jest objęty trwałym zarządem Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (Decyzja z dnia 11.07.2007 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu).

 

 1. Okres dzierżawy:

 

30 lat od daty podpisania umowy.

 

 1. Czynsz:

 

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za cały przedmiot dzierżawy wynosi 1.600,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset zł 00/100). Minimalne postąpienie wynosi 10% wywoławczej miesięcznej stawki czynszu za cały przedmiot dzierżawy.

 2. Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami prawa (aktualnie 23%).

 3. Stawki czynszu dzierżawnego ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 6 m-cy) lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważne 6-m-cy);

  2. Decyzji o nadaniu NIP i REGON;

  3. Umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

 3. Złożenie pisemnego zaświadczenia:

  1. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego (ważne 90 dni);

  2. o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS (ważne 90 dni);

  3. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy) - wydane max. 30 dni przed przetargiem.

 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 5. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 14.06.2012r. o godz. 10.00.

  2. Wadium w kwocie 30.000,00 zł należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 13.06.2012r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco bez protestu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

  1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

  2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu;

  3. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

  4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

  5. Oferent, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie;

  6. Dzierżawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty 80.000,00 zł brutto z tytułu określonego w § 2 ust. 11 umowy dzierżawy;

 1. Zakład Usług Komunalnych posiada pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budynek restauracji i kawiarni w Ogrodzie Różanym przy ul. Pawła Jasienicy w Szczecinie”;

 2. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 3. Dodatkowych informacji udziela: p. Bożena Kostrzewska tel. 91-48-57-179 - w zakresie dokumentacji projektowej, p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129 - w pozostałym zakresie; 

 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją projektową, na podstawie, której wybudowany zostanie obiekt restauracyjno-kawiarniany; Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125;  

 5. Dzierżawca zobowiązuje się zrealizować proces inwestycyjny w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy;   

 6. Nie zwraca się kosztów przygotowania oferty;

 7. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 29-05-2012 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 06-06-2012 10:29