Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Goleniowskiej


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, część działki nr 2/3, z obrębu 4146 o powierzchni 12 m2, położona przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie.

 • Przeznaczenie nieruchomości: pawilon handlowy (obiekt nietrwale związany z gruntem) - handel akcesoriami cmentarnymi.

 1. Okres dzierżawy:

3 lata od daty podpisania umowy.

 1. Czynsz:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za 1 m2 gruntu stanowiącego przedmiot dzierżawy wynosi 36,30 netto (słownie: trzydzieści sześć zł 30/100). Minimalne postąpienie wynosi 10% wywoławczej miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 gruntu stanowiącego przedmiot dzierżawy.

 2. Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami prawa (aktualnie 23%).

 3. Stawki czynszu dzierżawnego ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki opublikowany w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie dowodu tożsamości oraz kserokopii niżej wymienionych dokumentów:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (ważne 6-m-cy);

  2. Decyzji o nadaniu NIP i REGON;

  3. Umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

 3. Złożenie pisemnego zaświadczenia wydanego przez właściwe instytucje:

  1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  2. zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  3. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy) - wydane max. 30 dni przed przetargiem

  4. zaświadczenia z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej.

 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany.

 6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 11.01.2013 r. o godz. 10.00.

  2. Wadium w kwocie 1.000,00 należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 10.01.2013 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

  1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% wywoławczej miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2;

  2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

  3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

  4. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Zakład Usług Komunalnych;

 1. Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów, wywozem odpadów;

 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich przewidzianych przepisami prawa dodatkowych opłat związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w tym ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość podatku od nieruchomości;

 3. Dzierżawca będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje związane z posadowieniem pawilonu;

 4. Dzierżawca będzie zobowiązany uzgodnić z zarządcą pasa drogowego przyległego do przedmiotu dzierżawy zakres korzystania z tego terenu;

 5. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 6. Nie zwraca się kosztów przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego;

 7. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;

 8. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 27-12-2012 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2012 15:25