Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Mieszka I-go


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki nr 12, z obrębu 2135) o łącznej powierzchni 350,00 m2, w tym: teren pod handel 150 m2, teren pod pawilon socjalny i komunikację 200 m2, położona przy ul. Mieszka I-go 26 w Szczecinie.

 • Przeznaczenie nieruchomości: budowa i prowadzenie pawilonu handlowego w zakresie handlu kwiatami, zniczami i galanterią cmentarną (5 boksów), pawilonu socjalnego oraz ciągu komunikacyjnego zgodnie z istniejącą koncepcją autorstwa Pracowni Projektowej, Obsługi Inwestycji ”ABRYS” , ul . Lniana 29, 70-780 Szczecin.

 • Przedmiot dzierżawy jest objęty trwałym zarządem Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.01.2011 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu).

 

 1. Okres dzierżawy:

 

3 lata od daty podpisania umowy.

 

 1. Czynsz:

 

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za część handlową wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100). Minimalne postąpienie wynosi 10% wywoławczej miesięcznej stawki czynszu za część handlową.

 2. Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu doliczona będzie opłata stała w wysokości 200,00 zł miesięcznie za grunt przeznaczony na cele komunikacji i pomieszczenie socjalne.

 3. Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu za część handlową oraz do części stałej czynszu (komunikacja i pomieszczenie socjalne) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami prawa (aktualnie 23%).

 4. Stawki czynszu dzierżawnego ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki opublikowany w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 20.02.2013 r. do godz. 15.00 kserokopii niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Decyzji o nadaniu NIP i REGON;

  3. Umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  6. zaświadczenie z Urzędu Miasta Szczecin o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy) - wydane max. 30 dni przed przetargiem.

  7. zaświadczenia z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej;

  8. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  9. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  10. oświadczenie o zapoznaniu się z koncepcją;

  11. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  13. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium;

   1. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt V dokona przeglądu złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 25.02.2013 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 3.000,00 należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 20.02.2013 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto za część handlową;

 2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

 4. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 5. Dzierżawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt przygotować teren objęty przedmiotem umowy tj. uprzątnięcie, wykarczowanie, zniwelowanie. Koszty z tym związane nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu;

 6. Budowa obiektu nastąpi zgodnie z wykonaną przez dzierżawcę we własnym zakresie i na swój koszt dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w oparciu o istniejącą koncepcję autorstwa Pracowni Projektowej, Obsługi Inwestycji ”ABRYS”, ul . Lniana 29, 70-780 Szczecin stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia i będzie musiała uwzględniać doprowadzenie sieci niezbędnych do funkcjonowania obiektów;

 7. Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu poniesionych nakładów związanych z budową obiektu ani do ich rozliczenia;

 8. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie i na swój koszt umów o dostawę mediów (prąd i woda) oraz wywóz śmieci;

 9. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania we własnym zakresie pawilonu sanitarnego przeznaczonego na potrzeby prowadzonej działalności;

 10. Dzierżawca będzie mógł poddzierżawić obiekt w całości lub części innym podmiotom za zgodą Wydzierżawiającego zgodnie z postanowieniami umowy;

 11. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich dodatkowych opłat przewidzianych przepisami prawa związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w tym ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość podatku od nieruchomości;

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany zrealizować inwestycję w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. W tym okresie dzierżawca będzie wnosił opłatę liczoną z zastosowaniem stawki 0,41 zł za m2 (na podstawie Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 27.10.1994r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów komunalnych z późn. zmianami poz. „W trakcie budowy”). W przypadku zmiany stawki zarządzeniem Prezydenta zastosowanie będzie miała stawka obowiązująca w zarządzeniu;

 2. Dzierżawca w okresie realizacji inwestycji będzie mógł prowadzić działalność handlową. Czynsz w tym przypadku będzie liczony w oparciu o wylicytowaną stawkę czynszu za część handlową (150m2) i wyliczoną proporcjonalnie do zajętego pod handel gruntu oraz przy uwzględnieniu stawki za pozostałą część gruntu;

 3. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego; akt notarialny zawierający stosowne oświadczenie w tym przedmiocie zostanie dostarczony do siedziby ZUK w ciągu siedmiu od dnia zawarcia umowy pod rygorem skutków w niej określonych;

 4. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129; 

 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z koncepcją na podstawie, której wykonana będzie dokumentacja projektowa;

 6. Nie zwraca się kosztów przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego;

 7. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 06-02-2013 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 06-02-2013 09:43