Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna okrągłego i sypkiego


GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż drewna okrągłego i sypkiego wg poniższej specyfikacji:

 

 1. Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia (S2a) gatunków iglastych (So, Md) w ilości
  do 400 m3 - cena wywoławcza netto 110,00 zł /m3 ;

 2. Drewno stosowe użytkowe (S2a) liściaste twarde, gatunek dąb w ilości do 50 m3 - cena wywoławcza netto 130,00 zł/m3;

 3. Drewno stosowe użytkowe (S2a) liściaste twarde, gatunek brzoza w ilości do 150 m3 - cena wywoławcza netto 130,00 zł/m3;

 4. Drewno użytkowe (S2a) liściaste twarde, gatunek olcha w ilości do 100 m3 - cena wywoławcza netto 120,00 zł/m3;

 5. Drewno stosowe użytkowe (S2a) liściaste miękkie gatunków (Kl, Os, Tp, Wb i inne)
  w ilości do 150 m3 - cena wywoławcza 110,00 zł/m3;

 6. Drewno gałęziowe przeznaczone do zrębkowania (M2) w ilości do 100 m3 - cena wywoławcza 60,00 zł/m3;

 7. Drewno o cechach zrębki (gatunki mieszane) w ilości do 200 mp - cena wywoławcza 20,00 zł /mp

Podane ilości drewna mają charakter szacunkowy.

 

Pozostałe ustalenia:

  • Sortymenty drzewne oferowane do sprzedaży wyrobione są w odcinkach 2,5 mb
   (z wyjątkiem poz. nr 7). Surowiec posiada cechy zbliżone do normy PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.

  • Drewno wszystkich oferowanych sortymentów może posiadać ciała obce (odłamki metali). Dolna maksymalna średnica bez kory może przekraczać 24 cm.

  • Pomiar surowca następuje loco - las ( loco składnica terenowa) na gruncie i jest prowadzony w oparciu o normę PN-D-95000 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. Sprzedaż drewna odbywa się na podstawie zmierzonych stosów drewna (nie na podstawie pomiaru na środkach transportowych). Pomiar zrębki odbywa się bez zastosowania zamienników. W przypadku zrębki dopuszcza się pomiar na środkach transportowych (obmiar kontenera bez zastosowania zamienników).

  • Oferent zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać oględzin surowca
   na gruncie. Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania reklamacji jakościowej drewna. Podane sortymenty drewna zbliżone są wymaganiami do cech drewna S2a; oznacza to jednak, że mogą zachodzić odstępstwa od normy
   w zakresie np. krzywizny, obecności obcych ciał, zgnilizny i innych cech brakarskich. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem jakości surowca przygotowanego na gruncie.

  • Surowiec drzewny zostaje sprzedany na warunkach loco - las (loco składnica terenowa) po dokonanej zrywce.

  • Kupujący dokona odbioru surowca drzewnego własnym staraniem
   i na własny koszt.

  • Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na cały oferowany sortyment lub ilość min. 100 m3 --> [Author:Z] (nie dotyczy poz. nr 2) poszczególnego oferowanego sortymentu.

  • Oferowane drewno nie posiada oznakowania w postaci trwałego naniesienia znaków graficznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania
   i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, ponieważ nie pochodzi z wycinki lasu. Dokumentem stwierdzającym legalność drewna jest faktura zakupu drewna wystawiona przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Faktura stanowi również dokument transportowy.

  • Oferowane drewno nie pochodzi z lasów certyfikowanych w systemie FSC
   (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement
   of Forest Certification Schemes).

  • Przewidywany odbiór drewna - po 7 marca 2013 roku.

  • Należność za daną partię drewna płatna będzie na rachunek bankowy Sprzedającego Bank PEKAO S.A I/O Szczecin 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 w terminie 2 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Sprzedającego o przygotowaniu do odbioru pakietu objętego przedmiotem umowy sprzedaży, jednak nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem odbioru surowca. Brak płatności w ww. terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy.

  • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Oferty należy składać do dnia 6 marca do godz.12:00 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125 a, 71 - 080 Szczecin osobiście lub pocztą w kopercie z dopiskiem „Oferta
na zakup drewna. Nie otwierać przed 6 marca godz. 12:15”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi
w dniu 6 marca o godz. 12:15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać:

 1. informację dotyczącą oferenta: imię i nazwisko, nazwa, adres;

 2. decyzję o nadaniu NIP i REGON;

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

 4. określenie wielkości zakupu poszczególnych sortymentów wg gatunków określonych w m3 i mp;

 5. propozycje cenowe;

 6. datę sporządzenia oferty.

Oględziny surowca ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych (plac budowy) mogą dobywać się tylko w obecności przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w godz. 8: 00 - 14:00 od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 6 marca do godz. 11:00.

Kontakt z oferentami:

1.Krzysztof Jankowski, tel. 723 578 432

2.Piotr Siuda, tel. 795 154 924

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-03-2013 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 01-03-2013 13:05