Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzenia: kompaktor TOMATHSU HANOMAG CL 310


GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia:

kompaktor TOMATHSU HANOMAG CL 310

 1. producent HANOMAG Niemcy

 2. nr fabryczny 377320077

 3. typ silnika: spalinowy zapłon MAN/HANOMAG

 4. moc silnika 190 kW obr/m 2200

 5. pojemność łyżki 4,2m3

 6. szerokość łyżki 4,03m

 7. kolor: pomarańczowy

 8. masa własna 30 000 kg

 9. ilość godzin pracy 13427 mtg

 10. koła stalowe

 11. Max nacisk osi P/T 22 500 kg

 12. Długość całkowita 8 475m

 13. rok produkcji 1997.

Urządzenie służyło do wykonywania n/w prac:

odspajanie;

kopanie;

ładowanie;

transport i przemieszczanie;

rozdrabnianie ziemi i materiałów sypkich

sprzątanie gruzu, śniegu itp.

Przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu można znacznie rozszerzyć zakres wykonywanych prac.

Wykonywanie wszystkich ruchów roboczych odbywa się przy pomocy hydrauliki siłowej.

Sterowanie elektro-hydrauliczne.

Urządzenie przeznaczona do pracy w klimacie umiarkowanym w temp. otoczenia -40 do + 40C

Urządzenie w celu uruchomienia wymaga wykonania n/w napraw:

- wymiana płynów eksploatacyjnych silnika spalinowego oraz układu roboczego (oleje, filtry, płyn chłodzący)

- smarowanie łożysk układu roboczego;

- wymiana akumulatorów rozruchowych silnika spalinowego;

- wymiana szyby czołowej kabiny operatora;

- naprawa bieżąca łyżki ładowarki - uzupełnienie zębów roboczych, prostowanie przegięć; - bieżąca konserwacja i malowanie konstrukcji stalowej nośnej oraz uzupełnienie spawów.

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie znajduje się na terenie bazy Sierakowo, Gmina Police k/ Szczecina.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 27.03.2013 r. do godz. 10 00 w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 27.03.2013 r. godz. 10 30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2013 r. o godz. 10 30 w siedzibie ZUK w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza - 100.000,00 brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty przetargu.

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 5.000,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin 22 124038131111000043932038 w terminie do dnia 26.03.2013 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

 2. oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;

 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;

 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pani Jolanty Tarnowskiej nr tel. 91-48-57-150 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700 - 1500.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 12-03-2013 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2013 07:39