Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej na terenie kąpieliska Głębokie


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:
  część nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie, część działki nr 93/7 z obrębu 2001 w skład, której wchodzą część hangaru o powierzchni 20 m2 i grunt przyległy 15 mb wzdłuż linii wody przeznaczonej na cele wypożyczalni sprzętu pływającego i rekreacyjnego.

 2. Wywoławcza wartość czynszu miesięcznego wynosi 1.000,00 netto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100);

 3. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej.

 4. Okres dzierżawy: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie nw. dokumentów:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 27.05.2013 r. do godziny 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. Decyzja o nadaniu NIP i REGON;

 3. Umowy, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).

 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

 5. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

 6. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy - wydane max. 30 dni przed przetargiem;

 7. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej;

 8. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

 9. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

 10. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

 11. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

 12. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium;

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”)

 2. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona przeglądu złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone podmiotom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 28.05.2013 r. o godz. 13.00.

 2. Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 27.05.2013 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia;

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

 6. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 8. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu:

 1. wywozu śmieci - ryczałt 0,5m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów;

 2. zużycia energii elektrycznej (w przypadku korzystania) w oparciu o wskazania licznika i stawkę obowiązującą u dostawcy;

 1. Czynsz dzierżawny zawierać będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 2. Należność z tytułu dzierżawy oraz koszty eksploatacyjne z tytułu wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin płatności czynszu za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ustala się na ostatni dzień tego miesiąca. Należność za zużycie energii elektrycznej płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 3. Dzierżawca w ramach umowy dzierżawy będzie zobowiązany zabezpieczyć własnym staraniem i na swój koszt różnorodny sprzęt pływający i rekreacyjny;

 4. Dzierżawca w ramach umowy dzierżawy będzie zobowiązany zapewnić obsługę wypożyczalni i dozór ratowniczy wraz z łodzią;

 5. Dzierżawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011, nr 208, poz. 1240);

 6. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 7. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie zgodnym z datą obowiązywania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 8. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem;

 9. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;

 10. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-05-2013 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 14-05-2013 08:04