Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej dla osób posiadających decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej ul. Ku Słońcu po stronie prawej i lewej II bramy Cmentarza Centralnego


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przetarg ograniczony wyłącznie do osób posiadających decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej ul. Ku Słońcu po stronie prawej i lewej II bramy Cmentarza Centralnego.

 2. Przedmiot dzierżawy:

 grunt niezabudowany część działki 2/5 z obrębu 2113 położony w Szczecinie:

- na terenie Cmentarza Centralnego - rejon II bramy od strony ul. Ku Słońcu:

 1. stanowisko handlowe Nr 1 o powierzchni 6,75 m2 w tym pod obiekt handlowy 6,25 m2 i 0,5 m2 pod pojemnik na śmieci, bez dostępu do źródła energii elektrycznej i wody;

 2. stanowisko handlowe Nr 2 o powierzchni 6,75 m2 w tym pod obiekt handlowy 6,25 m2 i 0,5 m2 pod pojemnik na śmieci, bez dostępu do źródła energii elektrycznej i wody;

 3. stanowisko handlowe Nr 3 o powierzchni 6,75 m2 w tym pod obiekt handlowy 6,25 m2 i 0,5 m2 pod pojemnik na śmieci, bez dostępu do źródła energii elektrycznej i wody;

 4. stanowisko handlowe Nr 4 o powierzchni 6,75 m2 w tym pod obiekt handlowy 6,25 m2 i 0,5 m2 pod pojemnik na śmieci, bez dostępu do źródła energii elektrycznej i wody;

 5. stanowisko handlowe Nr 5 o powierzchni 6,75 m2 w tym pod obiekt handlowy 6,25 m2 i 0,5 m2 pod pojemnik na śmieci, bez dostępu do źródła energii elektrycznej i wody.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu wynosi 40,00 zł netto (słownie: czterdzieści zł 00/100).

 

 1. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni gruntu.

 

 1. Okres dzierżawy:

 

3 lata od daty podpisania umowy.

 

 1. Czynsz:

 

 1. Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami prawa (aktualnie 23%).

 2. Stawki czynszu dzierżawnego ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki opublikowany w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 22.04.2014 r.
  do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Decyzję Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi krajowej ul. Ku Słońcu w Szczecinie po stronie prawej lub lewej II bramy Cmentarza Centralnego ważną na dzień ogłoszenia przetargu tj. 08.04.2014 r.;

  3. Umowy, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);

  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  6. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy - wydane max. 30 dni przed przetargiem.

  7. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);

  8. zaświadczenie z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zajęcia pasa drogowego;

  9. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  10. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  11. oświadczenie o zapoznaniu się z koncepcją i lokalizacją stanowisk;

  12. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  13. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  14. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium;

 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VIII dokona przeglądu złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

  

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A pokój nr 4 w dniu 24.04.2014 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 500,00 należy wpłacać na każde stanowisko oddzielenie podając nr stanowiska na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 22.04.2014 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt VII i zostanie dopuszczona do licytacji. Oferent, który został dopuszczony do licytacji może wylicytować tylko jedno stanowisko. W przypadku nie wylicytowania danego stanowiska, oferent może licytować kolejne stanowiska pod warunkiem, że wpłacił wadium na każde z nich. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej;

 2. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;

 3. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

 5. Dzierżawca w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt posadowić obiekt zgodny z koncepcją stanowiącą załącznik do ogłoszenia i projektem budowlanym przekazanym przez Wydzierżawiającego w dniu zawarcia umowy. Koszty z tym związane nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu;

 6. Dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu poniesionych nakładów związanych z posadowieniem obiektu ani do ich rozliczenia;

 7. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie i na swój koszt umowy o wywóz śmieci;

 8. Dzierżawca będzie zobowiązany do estetycznego utrzymania obiektu. Dzierżawca nie będzie mógł zmieniać konstrukcji ani wyglądu obiektu;

 9. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich dodatkowych opłat przewidzianych przepisami prawa związanych z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy, w tym ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość podatku od nieruchomości;

 10. Dzierżawca w okresie do czasu posadowienia obiektu będzie mógł prowadzić działalność handlową. Dopuszcza się sprzedaż z przenośnego stolika;

 11. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego; akt notarialny zawierający stosowne oświadczenie w tym przedmiocie zostanie dostarczony do siedziby ZUK w ciągu siedmiu od dnia zawarcia umowy pod rygorem skutków w niej określonych;

 12. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129; 

 13. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z koncepcją na podstawie, której wykonana będzie dokumentacja projektowa;

 14. Nie zwraca się kosztów przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego;

 15. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 08-04-2014 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 08-04-2014 14:32