Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej znajdującej się na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka - 2 punkty gastronomiczne


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

2 punkty gastronomiczne położone w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, część działki nr 80/16 z obrębu 2009 o powierzchni użytkowej:

A 6.1 - 13,71 m2 - punkt gastronomiczny/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe - zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu i wody z możliwością prowadzenia wypożyczalni sprzętu typu leżaki, parasole;

A 6.4 - 13,71 m2 - punkt gastronomiczny/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe - zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu i wody z możliwością prowadzenia wypożyczalni sprzętu typu leżaki, parasole.

Wszystkie punkty są wyposażone w pomieszczenie sanitarne (wc).

Obiekty nie posiadają wyposażenia w sprzęt/urządzenia gastronomiczne, meble.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 65,00 zł brutto (słownie sześćdziesiąt pięć zł 00/100).

 2. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni gruntu

 3. Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy do 31.08.2014 r. z możliwością przedłużenia okresu trwania umowy do 3 miesięcy łącznie. Uwaga: w okresie od 01.09.2014 r. pływalnia na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka będzie nieczynna, natomiast pozostaną czynne pozostałe obiekty: boiska plac zabaw skatepark.

 4. W obiektach obowiązuje zakaz prowadzenia sprzedaży alkoholu.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 11.07.2014 r. do godz. 9.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. Umowy, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);

  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  3. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  4. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  5. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  6. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  8. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium;

 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VII dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, pokój nr 4 w dniu 11.07.2014 r. o godz. 14.00;

 2. Wadium w kwocie 800,00 (słownie: osiemset zł 00/100) należy wpłacać na każdy punkt oddzielnie z wyraźnym wskazaniem numeru punktu, na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 09.07.2014 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i opłaty za wywóz śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Licytacja będzie prowadzona oddzielnie na każdy punkt.

 4. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.

 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 6. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do wpłaty kaucji w wysokości 2.000,00 zł. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy

 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 8. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 9. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 10. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci - ryczałt 1 m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów oraz koszty zużycia prądu/wody w przypadku korzystania z przyłączy;

 11. Czynsz dzierżawny zawierać będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 12. Należność z tytułu dzierżawy oraz koszty eksploatacyjne z tytułu wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Należność za zużycie energii elektrycznej i wody naliczana będzie na podstawie wskazań liczników i płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 13. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 14. Dodatkowych informacji udziela: w sprawie przedmiotu dzierżawy p. Albin Majkowski nr tel. 667-053-022 w pozostałych sprawach dotyczących przetargu p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.  

 15. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 26-06-2014 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2014 08:50