Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Teatru Letniego


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

grunt niezabudowany działka 3/6, obręb 2139 położony w Szczecinie:

- na terenie Teatru Letniego:

8 m2 - stanowisko Nr 2 - stoisko handlowe z dostępem do źródła energii elektrycznej (moc 230V);

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu wynosi 52,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dwa zł 00/100).

 1. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni gruntu.

 2. Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy do 30.09.2014 r.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 15.07.2014 r. do godz. 9.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. Umowy, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);

  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  3. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  4. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  5. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  6. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  8. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium;

 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, pokój nr 4 w dniu 15.07.2014 r. o godz. 13.00;

 2. Wadium w kwocie 800,00 (słownie: osiemset zł 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 11.07.2014 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i opłaty za wywóz śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 6. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 7. Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 3 razy po 2 dni w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie;

 8. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 9. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu:

 1. wywozu śmieci - ryczałt 0,5m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów;

 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika i stawkę u dostawców energii elektrycznej;

 1. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 2. Należność z tytułu dzierżawy oraz koszty eksploatacyjne z tytułu wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin płatności czynszu i kosztów eksploatacyjnych za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ustala się na ostatni dzień tego miesiąca;

 3. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 5. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w dniu dostarczenia Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej zgody na zajęcie gruntu objętego przedmiotem umowy dzierżawy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 6. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie zgodnym z datą obowiązywania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 7. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem;

 8. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;

 9. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-07-2014 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2014 09:37