Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego wraz z terenem przyległym na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  najem lokalu użytkowego wraz z terenem przyległym,

stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot najmu: obiekt restauracyjno – kawiarniany położony w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, część działki nr 80/16 z obrębu 2009 o powierzchni 406,76 m2 wraz z terenem przyległym o powierzchni 252,68 m2 na potrzeby ogródka gastronomicznego. Obiekt nie posiada wyposażenia w sprzęt, urządzenia gastronomiczne, meble itp.
 2. Wywoławcza stawka miesięczna za najem obiektu wraz z terenem przyległym  wynosi  4.800,00 zł netto (słownie cztery tysiące osiemset zł 00/100).
 3. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej.
 4. Okres najmu: czas nieoznaczony od daty podpisania umowy.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.
 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 16.10.2014 r.
  do godz. 9.00
  niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);
  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);
  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach: z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, z tytułu umów najmu, dzierżawy;
  6. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);
  7. zaświadczenia z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu umów najmu, dzierżawy – wydane max. 30 dni przed przetargiem
  8. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z  siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;
  9. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  10. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;
  11. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  12. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, pokój nr 4 w dniu 17.10.2014 r. o  godz. 10.00.
 2. Wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) należy wpłacać na  rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 15.10.2014 r.
  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych
  .
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.
 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości
  3-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. najmu i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek Najemcy
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 7. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w wyznaczonym przez ZUK terminie.
 8. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia we własnym zakresie i na swój koszt obiektu wraz z ogródkiem gastronomicznym.
 9. Najemca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie najmu w tym obowiązujący podatek od nieruchomości.
 10. Najemca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu   zużycia prądu, wody w oparciu o wskazania liczników i stawkę u dostawców.
 11. Najemca będzie zobowiązany do zwarcia we własnym zakresie umowy o odbiór śmieci.
 12. Do czynszu najmu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);
 13. Należność z tytułu najmu Najemca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wynajmującego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wynajmującego. Należność za zużycie energii elektrycznej i wody naliczana będzie na podstawie wskazań liczników i płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;
 14. Za naruszenie warunków najmu wynikających z umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 15. Dodatkowych informacji udziela: w sprawie przedmiotu najmu p. Albin Majkowski
  nr tel. 667-053-022 w pozostałych sprawach dotyczących przetargu p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.
 16. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 25-09-2014 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 25-09-2014 13:55