Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części lokalu użytkowego położonego na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka - z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łyżew


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  najem części lokalu użytkowego

stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot najmu:

część obiektu A.3.B. położonego w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/16 z obrębu 2009) o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łyżew (obiekt wskazany w załączniku). Przy wypożyczalni, w okresie najmu funkcjonowało będzie lodowisko prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych.

Obiekt nie posiada wyposażenia w regały, półki, łyżwy, sprzęt do ostrzenia łyżew itp.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za najem części obiektu wynosi 1.800,00netto (słownie jeden tysiąc osiemset zł 00/100).

 2. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej.

 3. Okres najmu: czas oznaczony od 06.12.2014 r. do 01.03.2015 r.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 25.11.2014 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych);

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od nieruchomości

- z tytułu wieczystego użytkowanie gruntu

- z tytułu umów najmu, dzierżawy.

  1. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);

  2. zaświadczenia z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu umów najmu, dzierżawy - wydane max. 30 dni przed przetargiem

  3. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  4. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  5. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  7. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ?Za zgodność z oryginałem?).

 2. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, pokój nr 4 w dniu 27.11.2014 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 25.11.2014 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 3-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania, w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Kaucja podlega zwrotowi - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy najmu i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek Najemcy.

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl.

 7. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w wyznaczonym przez ZUK terminie.

 8. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia we własnym zakresie i na swój koszt obiektu w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia wypożyczalni łyżew.

 9. Najemca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie najmu, w tym obowiązujący podatek od nieruchomości.

 10. Najemca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu zużycia prądu - stawka ryczałtowa ustalona w oparciu o wykaz sprzętu, moc urządzeń elektrycznych koniecznych do prowadzenia wypożyczalni oraz stawkę u dostawców energii.

 11. Najemca będzie ponosił koszty wywozu śmieci - 0,5 m3 razy stawka u odbiorcy odpadów.

 12. Do czynszu najmu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

 13. Należność z tytułu najmu i wywozu śmieci Najemca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wynajmującego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wynajmującego. Należność za zużycie energii elektrycznej płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 14. Za naruszenie warunków najmu wynikających z umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości określonej w umowie.

 15. Dodatkowych informacji udziela: w sprawie przedmiotu najmu p. Albin Majkowski nr tel. 667-053-022 w pozostałych sprawach dotyczących przetargu p. Marzena Zielińska tel. 91-48-57-129 lub p. Iwona Wasilewska tel. 91-48-57-125.  

 16. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 05-11-2014 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 06-11-2014 12:21