Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin znajdującej się na terenie parku miejskiego Różanka


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z części działki nr 19/10, z obrębu 2138 o łącznej powierzchni 4436 m2, w tym: teren pod zabudowę 819m2, teren przyległy 3617m2, położona przy ul. Pawła Jasienicy 8 w Szczecinie na terenie parku miejskiego „Różanka”.

 • Przeznaczenie nieruchomości: budowa i prowadzenie obiektu restauracyjno - kawiarnianego o powierzchni użytkowej 710,50m2, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową oraz utrzymanie terenu zieleni przekazanego w dzierżawę.

Ogród Różany - działka nr 19/10 obręb 2138 jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem rejestru A-257 i jest objęty trwałym zarządem Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (Decyzja z dnia 11.07.2007 r. w sprawie ustanowienie trwałego zarządu).

 1. Okres dzierżawy:

30 lat od daty podpisania umowy.

 1. Czynsz:

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto za cały przedmiot dzierżawy wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100). Minimalne postąpienie wynosi 10% wywoławczej miesięcznej stawki czynszu.

 2. Do wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi na dzień płatności przepisami prawa (aktualnie 23%).

 3. Stawka czynszu dzierżawnego ulega corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki do analogicznego okresu roku ubiegłego ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 02.04.2015 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od nieruchomości

- z tytułu wieczystego użytkowanie gruntu

- z tytułu umów najmu, dzierżawy.

  1. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);

  2. zaświadczenie z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu umów najmu, dzierżawy - wydane max. 30 dni przed przetargiem

  3. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  4. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  5. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  7. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 2. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt V dokona przeglądu złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 08.04.2015 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 5.000,00 należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 01.04.2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg i podpisze umowę zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

 2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

 4. Oferent, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wpłacić do kasy ZUK kaucję w wysokości 5-krotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;

 5. Dzierżawca zobowiązany będzie do zrealizowania inwestycji w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

 6. W okresie realizacji inwestycji na dzierżawionym terenie nie może być oprowadzona działalność gospodarcza;

 7. Budowa obiektu nastąpi w oparciu o dokumentację projektową znajdująca się w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych;

 8. W przypadku rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w okresie pierwszych 10 lat realizacji umowy, z przyczyn niezależnych od Dzierżawcy, Wydzierżawiający zwróci Dzierżawcy kwotę nakładów koniecznych zatrzymanych przez Wydzierżawiającego, pomniejszoną o amortyzację nakładów poniesionych przez Dzierżawcę, po dokonaniu ich wyceny i określeniu charakteru przez biegłego rzeczoznawcę wskazanego przez Wydzierżawiającego. Koszt wyceny obciąża Dzierżawcę i Wydzierżawiającego w równych częściach. Wszelkie inne nakłady nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu;

 9. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie i na swój koszt umów o dostawę mediów m.in. woda i wywóz śmieci. ZUK posiada umowę na dostawę energii elektrycznej na potrzeby inwestycji. Wydzierżawiający w terminie 7 dni po podpisania umowy dzierżawy złoży wniosek o przepisanie umowy na dostawę energii elektrycznej na rzecz Dzierżawcy;

 10. Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie i na swój koszt umowy w zakresie ochrony nieruchomości objętej przedmiotem dzierżawy i uzgodnienia zakresu ochrony z Wydzierżawiającym;

 11. Dzierżawca będzie mógł poddzierżawić obiekt w całości lub części innym podmiotom za zgodą Wydzierżawiającego zgodnie z postanowieniami umowy;

 12. W przypadku zaistnienia zobowiązań podatkowych, opłat i danin publicznych po stronie Zakładu Usług Komunalnych, związanych z przedmiotem dzierżawy i wykonywaniem niniejszej umowy, Dzierżawca zobowiązuje się pokryć je w wynikających z ustawy i decyzji organów terminach;

 13. W okresie realizacji inwestycji, jednakże nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy, Dzierżawca będzie płacił czynsz w wysokości liczonej jako iloczyn stawki 0,41 zł netto dla pow. przeznaczonej pod zabudowę (819m2) i 0,06 zł netto dla powierzchni pozostałej tj. 3617m2, powiększony o podatek VAT w każdorazowo, ustawowo obowiązującej stawce. W przypadku, gdy wylicytowany czynsz, będzie niższy od czynszu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym Dzierżawca również w okresie realizacji inwestycji będzie płacił czynsz w wyliczonej stawce plus należny podatek VAT;

 14. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość wraz z obiektem i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego; akt notarialny zawierający stosowne oświadczenie w tym przedmiocie zostanie dostarczony do siedziby ZUK w ciągu siedmiu od dnia zawarcia umowy pod rygorem skutków w niej określonych;

 15. Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Lipińska nr tel. 91-48-57-124 lub 723-578-484 oraz p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129; 

 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją projektową, na podstawie której wybudowany zostanie obiekt restauracyjno - kawiarniany. Dokumentacja jest do wglądu w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 I piętro po wcześniejszym umówieniu terminu z Kierownikiem Wydziału Technicznego p. Izabelą Lipińską;

 17. Nie zwraca się kosztów przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego;

 18. Przed zawarciem umowy oferent jest zobowiązany do:

 1. Wpłaty kaucji;

 2. Dostarczenia harmonogramu realizacji inwestycji;

 3. Okazania oryginału polisy ubezpieczeniowej, zgodnej z warunkami określonymi we wzorze umowy wraz z potwierdzeniem opłacenia należnej składki oraz przedłożenia kopii tej polisy Wydzierżawiającemu;

Niezrealizowanie powyższych obowiązków potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium.

 1. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.;

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 18-03-2015 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2015 14:06