Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin znajdujących się na terenie Jasnych Błoni, Parku im. J. Kasprowicza oraz Teatru Letniego


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

 1. grunt niezabudowany położony w Szczecinie:

  1. na terenie Jasnych Błoni (działka 13, obręb 1021) 10 m2 - stanowisko Nr 3 - wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego typu rowerki, hulajnogi (brak dostępu do źródła energii elektrycznej);

  2. na terenie Teatru Letniego (część działki 3/6, obręb 2139) 8 m2 - stanowisko Nr 2 - stoisko handlowe z dostępem do źródła prądu;

  3. na terenie Parku im. J. Kasprowicza (część działki 3/7, obręb 2139) 100 m2 - stanowisko Nr 5 - przejażdżki koniem.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu dla:

 1. stanowiska Nr 3 wynosi 48,40 zł netto (słownie: czterdzieści osiem zł 40/100);

 2. stanowiska Nr 2 wynosi 60,50 zł netto (słownie: sześćdziesiąt 50/100);

 3. stanowiska Nr 5 wynosi 4,00 zł netto (słownie: cztery zł 00/100).

 1. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni gruntu.

 2. Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy do 30.09.2015 r., jednakże z uwagi na obowiązek dostarczenia pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zajęcie gruntu będzie możliwe od dnia dostarczenia prawomocnej decyzji.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 a do dnia 06.05.2015 r. do godz. 12.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu w opłatach z tytułu umów cywilnoprawnych/publicznoprawnych;

  6. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości;

  7. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);

  8. zaświadczenia z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu umów najmu, dzierżawy - wydane max. 30 dni przed przetargiem;

  9. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  10. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  11. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  13. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium;

 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 07.05.2015 r. o godz. 12.00;

 2. Wadium w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 05.05.2015 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każde stanowisko. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

 4. Licytacja będzie prowadzona odrębnie na każde stanowisko;

 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 7. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 8. Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 6 dni w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie;

 9. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 10. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci - ryczałt 0,5m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów;

 11. W przypadku stoiska gastronomicznego Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów za zużycie energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika;

 12. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 13. Należność z tytułu dzierżawy oraz z tytułu wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin płatności czynszu i kosztów eksploatacyjnych za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ustala się na ostatni dzień tego miesiąca;

 14. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 15. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 16. W przypadku złożenia przez Dzierżawcę wniosku o rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu Wydzierżawiający naliczy odszkodowanie zgodnie z treścią umowy;

 17. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w dniu dostarczenia Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej zgody na zajęcie gruntu objętego przedmiotem umowy dzierżawy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 18. W przypadku stoiska pod wypożyczalnię sprzętu nie ma możliwości posadowienia jakiegokolwiek obiektu;

 19. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie zgodnym z datą obowiązywania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego - obowiązek dotyczy stoiska gastronomicznego;

 20. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.  

 21. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 21-04-2015 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2015 09:35