Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin znajdujących się na terenie Kompleksu Rekreacyjnego ARKONKA


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  najem obiektów

stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot najmu:

część obiektu A.3.A. oraz obiekt A. 6.1 położone w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/16 z obrębu 2009):

     1. część obiektu A.3.A. o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łyżew. Obiekt nie posiada wyposażenia w regały, półki, łyżwy, sprzęt do ostrzenia łyżew itp.

     2. obiekt A 6.1 o powierzchni 13,71 m2 z przeznaczeniem na punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze) z dostępem do źródła prądu i wody. Obiekt nie posiada wyposażenia w sprzęt/urządzenia gastronomiczne, meble.

Przy wypożyczalni w okresie najmu funkcjonowało będzie lodowisko prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za najem wynosi 1.600,00netto (słownie jeden tysiąc sześćset zł 00/100).

 2. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej.

 3. Okres najmu: czas oznaczony od 04.12.2015 r. do 29.02.2016 r.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125a do dnia 18.11.2015. r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu w opłatach z tytułu umów cywilnoprawnych/publicznoprawnych;

  6. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości;

  7. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);

  8. zaświadczenia z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu umów najmu, dzierżawy - wydane max. 30 dni przed przetargiem;

  9. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  10. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  11. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  12. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  13. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, pokój nr 4 w dniu 20.11.2015 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 3.000,00 (słownie: trzy tysiące zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank PEKAO S.A. I Oddział Szczecin Nr 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 najpóźniej do 18.11.2015. r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.

 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Kaucja podlega zwrotowi - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy najmu i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku i prowizję bankową za przelew na rachunek Najemcy

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 7. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w wyznaczonym przez ZUK terminie.

 8. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia we własnym zakresie i na swój koszt obiektu gastronomicznego w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności.

 9. Najemca zobowiązany będzie do wyposażenia we własnym zakresie i na swój koszt wynajmowanej części obiektu A.3.A w sprzęt (łyżwy, ostrzałkę do łyżew, maszynę do suszenia i dezynfekcji łyżew) oraz meble niezbędne do prowadzenia wypożyczalni.

 10. W przypadku zaistnienia zobowiązań podatkowych, opłat i danin publicznych po stronie Gminy Miasto Szczecin lub Zakładu Usług Komunalnych, związanych z przedmiotem najmu i wykonywaniem niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się pokryć je w wynikających z ustawy i decyzji organów terminach. Opłaty te Najemca ponosić będzie na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez Wynajmującego.

 11. Najemca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu zużycia prądu i wody w oparciu o wskazania licznika i stawkę u dostawców energii i wody;

 12. Najemca będzie ponosił koszty wywozu śmieci - 1 m3 razy stawka u odbiorcy odpadów.

 13. Do czynszu najmu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 14. Należność z tytułu najmu i wywozu śmieci Najemca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wynajmującego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wynajmującego. Należność za zużycie energii elektrycznej płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 15. Za naruszenie warunków najmu wynikających z umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 16. W przypadku złożenia przez Najemcę wniosku o rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu Wynajmujący naliczy odszkodowanie zgodnie z treścią umowy;

 17. Najemca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym najmem przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Najemca będzie zobowiązany do przedłożenia Wynajmującemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 18. Po zakończeniu najmu Najemca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wynajmowaną nieruchomość i wydać ją Wynajmującemu w stanie niepogorszonym w terminie zgodnym z datą obowiązywania umowy. Odnośnie tego obowiązku Najemca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 19. Dodatkowych informacji udziela: w sprawie przedmiotu najmu p. Karol Lament nr tel. 667-053-022 w pozostałych sprawach dotyczących przetargu p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129 lub p. Iwona Wasilewska nr tel. 91-48-57-125.  

 20. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 05-11-2015 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2015 10:43