Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż urządzenia: kompaktor KOMATSU HANOMAG C 310


GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia:

kompaktor KOMATSU HANOMAG C 310

 1. producent HANOMAG Niemcy

 2. nr fabryczny 377320077

 3. moc silnika 190 kW obr/m 2200

 4. pojemność łyżki 4,2m3

 5. masa własna 30 000 kg

 6. koła stalowe

 7. Długość całkowita 8 475m

 8. rok produkcji 1997.

Urządzenie służyło do wykonywania n/w prac:

odspajanie;

kopanie;

ładowanie;

transport i przemieszczanie;

rozdrabnianie ziemi i materiałów sypkich

sprzątanie gruzu, śniegu itp.

Urządzenie użytkowane do 2010 r.

W obecnym stanie uruchomienie maszyny wymaga remontu kapitalnego.

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie znajduje się na terenie bazy Sierakowo, Gmina Police k/ Szczecina.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy
ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 21.09.2016 r. do godz. 10 00 w zamkniętej
i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 21.09.2016 r. godz. 10 30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.016 r. o godz. 1030 w siedzibie ZUK w sali
nr 4.

Cena wywoławcza - 23.300,00 brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta zł 00/100).

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty przetargu.

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy ZUK - PKO Bank Polski 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w terminie do dnia 20.09.2016 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

 2. oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;

 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;

 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pana Edwarda Maliszewskiego nr tel. 91-48-57-160 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700 - 1500.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-09-2016 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2016 12:02