Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części obiektu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin znajdującego się na terenie Kompleksu Rekreacyjnego ARKONKA - wypożyczalnia łyżew

 

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę części obiektu

stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

część obiektu A.3.A. położonego w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/16 z obrębu 2009)

o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni łyżew. Obiekt nie posiada wyposażenia w regały, półki, łyżwy, sprzęt do ostrzenia łyżew itp.

Przy wypożyczalni w okresie dzierżawy funkcjonowało będzie lodowisko.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę wynosi 1.000,00netto (słownie jeden tysiąc zł 00/100).

 2. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej.

 3. Okres dzierżawy: czas oznaczony od 05.12.2016 r. do 26.02.2017 r.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A do dnia 16.11.2016 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  3. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  4. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  5. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  6. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  8. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, pokój nr 4 w dniu 18.11.2016 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Szczecin
  Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 16.11.2016 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia.

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto przed podpisaniem umowy. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego o z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w wartości nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy.

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 7. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie.

 8. Dzierżawca zobowiązany będzie do wyposażenia we własnym zakresie i na swój koszt dzierżawionej części obiektu A.3.A w sprzęt (łyżwy w pełnym rozmiarze, ostrzałkę do łyżew, maszynę do suszenia i dezynfekcji łyżew) oraz meble niezbędne do prowadzenia wypożyczalni.

 9. Dzierżawca będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu zużycia prądu w oparciu o wskazania licznika i stawkę u dostawców energii;

 10. Dzierżawca będzie ponosił koszty wywozu śmieci - 0,5 m3miesiecznie razy stawka u odbiorcy odpadów.

 11. Do czynszu dzierżawy doliczony będzie obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 12. Należność z tytułu dzierżawy i wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Należność za zużycie energii elektrycznej płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 13. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 14. W przypadku złożenia przez Dzierżawcę wniosku o rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu Wydzierżawiający naliczy odszkodowanie zgodnie z treścią umowy;

 15. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 16. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie zgodnym z datą obowiązywania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 17. Dodatkowych informacji udziela: w sprawie przedmiotu dzierżawy p. Elżbieta Kononiuk nr tel. 667-053-022 w pozostałych sprawach dotyczących przetargu p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129 lub p. Iwona Wasilewska nr tel. 91-48-57-125.  

 18. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-11-2016 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 03-11-2016 13:23