Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, znajdującej się na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka

 

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

 1. Grunt o powierzchni 1.916,79 m2 położony w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/16 z obrębu 2009) z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę w okresie kwiecień - październik każdego roku trwania umowy stanowi kwotę 920,06netto (słownie: dziewięćset dwadzieścia zł 06/100 ) - minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;

 2. W pozostałym okresie tj. listopad - marzec w przypadku nieprowadzenia działalności Dzierżawca będzie wnosił czynsz w wysokości 10% wylicytowanej kwoty.
  Jeżeli działalność na terenie parku linowego będzie prowadzona w tym okresie, opłaty będą naliczane zgodnie z wylicytowaną stawką. W okresie budowy parku linowego nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania umowy czynsz za dzierżawę będzie naliczany jak w okresie listopad - marzec.

 3. Okres dzierżawy: 3 lata od daty podpisania umowy.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 a do dnia 14.08.2017 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  6. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  7. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).

 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 14.08.2017 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 6. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 7. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:

 1. wywozu śmieci - Dzierżawca zawrze umowę o wywóz śmieci we własnym zakresie i na swój koszt;

 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury dostawców energii elektrycznej;

 1. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w dniu zawarcia umowy w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 2. Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości do 10-go każdego miesiąca płatne w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin zapłaty należności za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ustala się na ostatni dzień tego miesiąca;

 3. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 4. Stawka czynszu będzie waloryzowana z dniem 01 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w przypadku wejścia w życie zarządzenia Prezydenta w zakresie waloryzacji stawek. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu dzierżawy następować będzie na podstawie pisma Wydzierżawiającego i dla swej skuteczności nie będzie wymagała podpisywania aneksów;

 5. Dzierżawca przed rozpoczęciem robót związanych z budową parku linowego będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu koncepcji budowy parku linowego do akceptacji;

 6. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na swój koszt przyłącza do źródła energii elektrycznej we wskazanym przez Wydzierżawiającego miejscu. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania tych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.

 7. Dzierżawca przed zawarciem umowy przedłoży Wydzierżawiającemu pozytywną opinię dendrologiczną w zakresie oddziaływania urządzeń parku na kondycję drzew jako warunek zawarcia umowy;

 8. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 9. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do wpłaty kaucji w wysokości 2.000,00 zł. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;

 10. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 11. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 12. Dodatkowych informacji udziela p. Iwona Wasilewska tel. 91- 48-57-125;

 13. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 31-07-2017 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 31-07-2017 14:28