Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

Zarządzanie transportem wewnętrznym ze sprawozdawczością w zakresie zbiórki odpadów w systemie Ekoportów poprzez:

- nadzór logistyczny nad transportem wewnętrznym pojazdów obsługujących Ekoporty
z uwzględnieniem optymalizacji tras i indywidualnych potrzeb poszczególnych Ekoportów oraz potrzeb Wydziału,

- organizacja odbioru rzeczy użytecznych z Ekoportów trafiających do powtórnego użycia przy wykorzystaniu samochodów pozostających w dyspozycji Wydziału,

- bieżąca obsługa odzysku odpadów tj. powtórnego użycia w zakresie obsługi darczyńców
w systemie zmianowym, prowadzenie strony internetowej na portalu społecznościowym odzysku odpadów tj. powtórnego użycia , wraz z prezentacją oferowanych przedmiotów, współpraca z organizacjami pożytku publicznego, weryfikacja danych i ewidencja darowizn,

- obsługa systemu ważącego i ewidencji wjazdów,

- nadzór nad wykorzystaniem salki multimedialnej, organizacja w niej prelekcji, szkoleń, spotkań,

- udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Zakład w zakresie ekologicznej gospodarki odpadami,

- odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Ekoportu,

- sprawozdawczość w zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie Ekoportów.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z minimalnym stażem pracy 2 lata, lub średnie z minimalnym stażem pracy 4 lata,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. znajomość podstawowych zagadnień prawnych z zakresu ochrony środowiska w szczególności:

 

 1. ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1987 ze zm.),

 2. ustawy z dn. ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 2016, poz. 250 ze zm.),

 3. przepisów prawa lokalnego w zakresie utrzymania porządku i czystości w Gminie Miasto Szczecin.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office i stron www.,

 2. dobra organizacja pracy, obowiązkowość, operatywność,

 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 4. umiejętność komunikacji werbalnej,

 5. prawo jazdy kat.B.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do prowadzenia pojazdu,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w lipcu 2017 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14 sierpnia 2017 r.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A), Informacja: tel. 91 4857130

 

 

 

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 04-08-2017 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 04-08-2017 14:10