Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o pisemnym przetarg nieograniczonym na sprzedaż samochodu - wozu asenizacyjnego: JELCZ

 

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu - wozu asenizacyjnego:

JELCZ

 1. producent JELCZ

 2. nr identyfikacyjny SUJ62203W0000042

 3. model podwozie Jelcz P-422

 4. rok produkcji 1998

 5. data I rejestracji 18.11.1998 r.

 6. pojemność/moc silnika 11100cm3/203kW

 7. pojemność beczki 11 m3

 8. DMC 22500 kg

 9. Masa własna 10900 kg

 10. Dopuszczalna ładowność 11.600 kg

 11. Ilość osi/kół 3/8

 12. Przebieg 638 246 km

 13. Kolor kabina biała, beczka zielona

 14. Opony 315/80R 22,5

 

- pojazd kompletny, sprawny technicznie

- badania techniczne ważne do 10.02.2018 r.

- od 2 m-cy wyłączony z eksploatacji

- nowa przystawka napędowa komunalna;

- opony zużycie 20-25%

- ślady korozji kabiny, ramy i osprzętu.

 

Samochód można obejrzeć na terenie składowiska odpadów w Sierakowie woj. zachodniopomorskie, gm. Police. Osoba do kontaktu p. Andrzej Strajk nr tel. 723-578-404.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy
ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 7.09.2017 r. do godz. 10 00 w zamkniętej
i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 7.09.2017. r. godz. 10 30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2017 r. o godz. 1030 w siedzibie ZUK w sali nr 4.

Cena wywoławcza - 29.000,00 brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy zł 00/100).

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty przetargu.

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy ZUK -

78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w terminie do dnia 6.09.2017 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

 2. oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu wozu objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem wozu.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;

 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić wóz. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;

 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

 

Kryterium oceny oferty będzie cena.

Na ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pana Edwarda Maliszewskiego nr tel. 91-48-57-160 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700 - 1500.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-08-2017 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 24-08-2017 09:45