Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. "REMONT STRUMIENIA OSÓWKA NA ODCINKU OD TRAKTU LISIA GÓRA DO JEZIORA GOPLANY"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zakład Usług Komunalnych zaprasza Państwa do złożenie oferty na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Remont strumienia Osówka na odcinku od traktu Lisia Góra do jeziora Goplany” na podstawie dokumentacji projektowej firmy Ar-tech, ul. Batalionów Chłopskich 47/43, 70-764 Szczecin.

 

Przewiduje się termin realizacji zadania inwestycyjnego do 14 grudnia 2017.

 

Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie po realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

 

W ramach pełnienia czynności wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, branżach;
 2. wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu, STWiOR i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej (rysunki, szkice, schematy, itp.) podczas trwania prac budowlanych;
 3. stwierdzania w toku dokonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
 4. uzgadniania, na wniosek Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) lub Wykonawcy Robót (Kierownik Budowy), możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;
 5. wykonywania na polecenie Zamawiającego dokumentacji zamiennej i opracowań dodatkowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, dostosowanym do potrzeb budowy;
 6. czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę;
 7. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy;
 8. oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
 9. dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji budowy (możliwości powstania zagrożeń, wykonywanie prac niezgodnie z projektem);
 10. przybycia na każde wezwanie Zamawiającego przez cały okres realizacji zadania;
 11. ścisłej współpracy z osobami sprawującymi nadzór inwestorski i innymi podmiotami w zakresie inwestycji;
 12. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach i odstępstwach od projektu, których dopuszcza się Wykonawca Robót. Potwierdzenie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zagrożeń bądź polecenia dokonania poprawek robót następować będzie poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemną informację, niezwłocznie przesłaną na adres Zamawiającego;
 13. udziału w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym.
 14. Zmiany będą wprowadzone przez Wykonawcę do dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji przez:
 15. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;
 16. rysunki zamienne lub szkice, lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;
 17. wpisy do dziennika budowy;
 18. protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do dziennika budowy.
 19. Sprawowanie nadzoru autorskiego potwierdzone będzie każdorazowo do dziennika budowy.

 

Ofertę prosimy złożyć w terminie do 24.11.2017 r. na adres Zamawiającego lub adres mailowy: marcin.szymczykowski@zuk.szczecin.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 22-11-2017 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Ulicki 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 23-11-2017 07:44