Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Inspektor ds. inwestycji - w pełnym wymiarze czasu pracy


Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Inspektor ds. inwestycji - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

- kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego
w tym: ustalenie zakresu potrzeb i zlecania opracowań dokumentacji projektowej wraz
z prowadzeniem uzgodnień, przygotowanie materiałów i sporządzanie wniosków
o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych;

- monitorowanie przebiegu inwestycji poprzez prowadzenie nadzoru, koordynacji i kontroli spraw związanych z realizacją zawartych umów i zleceń na sporządzenie dokumentacji projektowej a także realizacji robót remontowych i inwestycyjnych, uzyskanie uzgodnień
i zezwoleń niezbędnych do przekazania obiektów do eksploatacji;

- kontrola wydatków środków finansowych przydzielonych na dane zadanie w planie finansowo-rzeczowym.

- przygotowywanie materiałów do sporządzania planów i sprawozdań dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.

-współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu oraz jednostkami zewnętrznymi.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
  z minimalnym stażem pracy 3 lat przy nadzorowaniu budów,

 3. znajomość przepisów prawa: ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Pracownikach Samorządowych,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość programów komputerowych: Norma, AutoCAD, pakietu Microsoft Office,

 2. mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
  w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej,

 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, operatywność,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. prawo jazdy kat. ”B”.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. kserokopia prawa jazdy,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w lutym 2018 r. kształtował się poniżej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać w terminie do: 19 marca 2018 r.

Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A, Informacja: tel. 91 48 57 130.

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 09-03-2018 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2018 15:10