Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rewitalizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie (odcinek od ul. P. Skargi do ul. Zaleskiego)"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Rewitalizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza w Szczecinie (odcinek od ul. P. Skargi do ul. Zaleskiego)”.

 

Zakład Usług Komunalnych prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania jw. (działka nr 6 obręb 2139 oraz fragmentu działki nr ew. 3/7 obręb 2139, obejmującego założenie urbanistyczne od ul. Piotra Skargi do Pomnika Czynu Polaków).

 

Planowanie zadanie będzie polegało między innymi na modernizacji alei parkowej, budowie ścieżki rowerowej, montażu małej architektury przy modernizowanej alei, budowę elementów małej architektury, wymiany przykryw studni telekomunikacyjnych, wykonanie niezbędnego odwodnienia alei, wymianie wodociągu biegnącego od ul. Zaleskiego do Teatru Letniego, przeróbka instalacji oświetlenia alejki o ile będzie taka potrzeba, itp.

 

Przy projektowaniu inwestycji na przedmiotowym terenie należy kierować się nadrzędną zasadą zachowania wartości kulturowej i rewaloryzacji parku im. J. Kasprowicza w Szczecinie, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-920 (nr dec.: PSOZ/Szn/5340/163/94 z dn. 13.12.1994 r.). Inwestycja powinna również uwzględniać konieczność uszanowania pierwotnych założeń projektowych i rewaloryzację zagospodarowania istniejącego.

 1. Obszar objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Park Kasprowicza - Jasne Błonia"
 2. Obszar objęty Systemem Zieleni Miejskiej
 3. Część obszaru objęta Zespołem przyrodniczo- krajobrazowym (ZPK) „Zespół Parków Kasprowicza – Arkoński” w którym m.in.: zakazuje się wycinki i przesadzania wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kompozycji zespołu zabudowy lub zespołu zieleni.
 4. Strefa konserwatorska ochrony historycznej struktury przestrzennej - Obszar urbanistyczny Park im. Kasprowicza wpisany do rejestru zabytków zakłada m.in.:

§ zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu,

§ utrzymanie czytelności osi kompozycyjnych i powiązań widokowych,

§ zachowanie charakteru wnętrz urbanistycznych,

§ zachowanie czytelności historycznego układu ulic i placów, linii zabudowy oraz przed ogródków,

§ utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub lokalnej wartości kulturowej wraz z zachowanymi elementami zagospodarowania terenu,

§ zachowanie historycznej kompozycji układu zieleni

 

Szczegółowy zakres usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje między innymi:

 

-inwentaryzację stanu istniejącego i zaproponowanie koncepcji zagospodarowania terenu (nie powodujących konieczności wycinek drzewostanu) oraz wykonanie niezbędnych opinii technicznych, badań geologicznych lub ekspertyz mówiących o stanie technicznym elementów objętych opracowaniem projektowym,

- inwentaryzację geodezyjną istniejącej zieleni, lam oświetleniowych i infrastruktury wpływającej na przebieg ścieżki rowerowej na terenie objętym inwestycją,

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych na tren objęty inwestycją,

- wykonanie niezbędnych badań geologicznych dla prawidłowej realizacji zadania,

- uzgodnienie trasy i wykonania nowej ścieżki rowerowej biegnącej przy obecnej alei parkowej i uzgodnienie jej z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej,

- opracowanie niezbędnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej uwzględniające planowane zagospodarowanie terenu, wraz z projektem wykonawczym i budowlanym;

- wszystkie konieczne opracowania branżowe, w tym między innymi: zagospodarowanie terenu, małą architekturę, branżę drogową – alejki i nawierzchnie utwardzone (w tym m.in. przekroje poprzeczne i podłużne), projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją zieleni oraz oświetlenie terenu oraz inne niezbędne instalacje (łącznie z wymianą wodociągu),

- wszystkie konieczne uzgodnienia dokumentacji , zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków.

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie prac, uwzględniające jej etapowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych,

- uzyskanie stosownych zgód, decyzji administracyjnych i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie projektów wykonawczych przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach.

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Zakres dokumentacji projektowej zaznaczony jest na załączonej do zapytania ofertowego mapce – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Dokumentacja projektowa, obejmująca realizację zadania musi zostać wykonana w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji elektronicznej w 2 egz. na płycie CD (również w wersji edytowalnej – pliki z rozszerzeniem ath. w programie NORMA PRO oraz rysunki z rozszerzeniem dwg., opisy w programie WORD z rozszerzeniem doc.).

Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być odzwierciedleniem wersji papierowej z podziałem na projekt budowlany i wykonawczy (oddzielnie), z podziałem na poszczególne branże, rysunki i opis w wersji pdf muszą być scalone w jeden plik i poukładany stronami zgodnie z wersją papierową.

 

Projektant - w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszego zapytania ofertowego zobowiązany będzie do:

 1. udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
 2. do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych przedmiotową dokumentacją, w zakresie:
 1. pełnienia nadzoru autorskiego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania;
 2. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego
 3. uczestnictwa w odbiorach robót,
 4. przybycia na każde wezwanie Zamawiającego przez cały okres realizacji robót objętych

przedmiotowym projektem.

 1. wprowadzanie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta do dokumentacji zamiennej rozwiązań zamiennych w postaci:

- zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;

- rysunków zamiennych lub szkiców, lub nowych projektów opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;

- udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na etapie prowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych,

- protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie realizacji robót;

- wpisów do dziennika budowy.

 

Projektant w ramach niniejszego zapytania ofertowego wyceni przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie nieograniczonego korzystania z utworu – zarówno w zakresie dokumentacji, jak i treści odpowiedzi na pytania, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania,
 2. wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami,
 3. wprowadzanie do pamięci komputera,
 4. publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
 5. wystawienia,
 6. wyświetlania,
 7. najmu,
 8. dzierżawy,
 9. trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami

i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody,

10) prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu niniejszej umowy utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy

i za wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie,

11) modyfikacji,

12) czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania Zamawiającego.

 

Prace muszą zostać wykonane z materiałów Wykonawcy.

Oferta cenowa Wykonawcy musi zawierać wszystkie konieczne czynności, materiały i zakresy prac, powinna opierać się na rachunku ekonomicznym Oferenta.

 

Przewidujemy wynagrodzenie ryczałtowe, płatne po zrealizowaniu całego zakresu prac.

 

Ofertę cenową należy wykazać dla każdego etapu projektowego oddzielnie. Zamawiający przewiduje możliwość etapowania w sposób następujący:

 

I etap- odcinek alei od ul. Zaleskiego do Pomnika Czynów Polaków (działka nr 6, obręb 2139);

II etap- od Pomnika Czynów Polaków do ul. Księdza Piotra Skargi (fragment działki nr ew. 3/7 obręb 2139, obejmującego założenie urbanistyczne od ul. Piotra Skargi do Pomnika Czynu Polaków).

oraz cenę za jednorazowe opracowanie dokumentacji w pełnym zakresie rzeczowym (od ul. Zaleskiego do ul. Piotra Skargi).

 

Ofertę cenową należy drogą korespondencyjną, osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125a lub drogą elektroniczną: izabela.lipinska@zuk.szczecin.pl, robert.wyrostkiewicz@zuk.szczecin.pl. do dnia 13.08.2018,

 

Termin realizacji do dnia: 30.11.2018r.,

 

Warunki płatności: płatność za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Faktura/ rachunek może zostać wystawiony po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Warunki gwarancji i rękojmi: minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zapytania ofertowego, liczone od daty zakończenia wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Izabela Lipińska, tel. 91 48 57 124/ 723 578 484 oraz Robert Wyrostkiewicz tel. 502 257 686.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 lit a, b, c, e, h, j RODO.

4. W Zakładzie Usług Komunalnych przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

5. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający:

 1. realizację wykonywanych zadań,
 2. możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
 3. wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 4. przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

8. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9. Interesant posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

10. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Interesant ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kordecka 06-08-2018 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kordecka 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2018 11:14