Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Komunalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164).

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie Cmentarza Centralnego, położonego przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie.

2) Obszar przeznaczony do inwentaryzacji zieleni został podzielony na trzy części, a wykonanie każdej części może zostać powierzone odrębnemu wykonawcy.

Zakres opracowania:

a) zgodnie z załączoną mapą:

  • część I: 18 ha
  • część II: 14,5 ha
  • część III: 14,6 ha

3) Inwentaryzacja obejmuje:

 1. określenie rodzaju, gatunku i odmian drzew i krzewów,(nazwa polska i łacińsk

b) wykonanie pomiarów dendrometrycznych, tj. obmiarów obwodu pni drzew w

pierśnicy, wysokości i szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni krzewów, zgodnie z aktualną Ustawą o ochronie przyrody.

c) wytypowania drzew szczególnie cennych, wymagających szczególnej ochrony,

d) wskazanie drzew i krzewów kolidujących z infrastrukturą (nagrobki),

e) pominiecie drzew i krzewów pochodzących z prywatnych nasadzeń, poza okazami cennymi dendrologicznie,

f) określenie dokładnego położenia drzew/krzewów oraz naniesienie ich na mapę,

g) opracowanie zestawień inwentaryzacyjnych i analitycznych, w tym:

 • zestawienie stanu ilościowego gatunków i odmian drzew i krzewów (z podaniem

nazwy łacińskiej i polskiej),

 • określenie udziału procentowego poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów
 • sporządzenie wykazu inwentaryzacyjnego drzew i krzewów, wraz ze wskazaniem

ewentualnego występowania na poszczególnych drzewach konkretnych gatunków

roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej w myśl Ustawy o ochronie przyrody,

h) sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia wraz z odrębną

mapą zasadniczą, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze

wskazane do wycięcia,

i) sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć

pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą zasadniczą, gdzie kolorem niebieskim

zaznaczone zostaną te egzemplarze,

 • opracowanie inwentaryzacji wraz z mapami zasadniczymi na nośniku danych – płyty

CD, pendrive USB (dane muszą być zgodne z układem współrzędnych geodezyjnych 2000 strefa 5, muszą być zgodne ze standardami GIS tj. format plików *.shp, baza danych sqllite lub geobaza w formacie QGIS. Dopuszczalne jest również przekazanie danych w standardzie zgodnym z oprogramowaniem CAD w formatach dwg lub dxf i dodatkowo tabeli z zawartymi informacjami dotyczącymi inwentaryzacji.

Opis drzew i krzewów powinien zawierać następujące pola:

 • Numer drzewa lub krzewu w terenie (typ danych liczba całkowita),
 • Nazwa polska (tekst 254 znaki),
 • Nazwa łacińska (tekst 254 znaki),
 • Typ (liściaste/iglaste),
 • Wysokość (liczba dziesiętna),
 • Korona (liczba dziesiętna) - w przypadku drzew,
 • Korona minimalna (liczba dziesiętna) - w przypadku krzewów,
 • Korona maksymalna (liczba dziesiętna) - w przypadku krzewów,
 • Obwód pnia lub powierzchnia krzewu (liczba dziesiętna),
 • Obwód pnia minimalny (liczba dziesiętna),
 • Obwód pnia maksymalny (liczba dziesiętna),
 • Pień (liczba całkowita),
 • Uwagi dotyczące korony (tekst 254 znaki),
 • Uwagi dotyczące drzewa (254 znaki).

 

j) Opracowanie w formie tekstowej wraz z mapami zasadniczymi należy przedłożyć w formie drukowanej w 3 egzemplarzach. Mapa przedłożona do odbioru końcowego zadania musi być na wtórniku w skali 1:500 – zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629) wraz z innymi przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie.

 

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • Data rozpoczęcia prac, od podpisania umowy.
 • Data zakończenia prac 30.06.2019r

 

III. Sposób obliczenia ceny oferty dla zamówienia

Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego, terenem oraz ze wszelkimi

zmiennymi i uwzględnić je w cenie oferty. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszystkie czynności i koszty związane z wykonywaniem zadania.

Cenę ofertową należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń :

1. Cena ryczałtowa oferty za 1 ha zinwentaryzowanego terenu, szacowany przedział wykonanych prac to ok. 50 ha.

2. Zamówienie obejmować będzie realizację zakresu zadania (ilość ha), do wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części.

 

IV. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać:

1. Cenę za 1 ha zinwentaryzowanego terenu

2. Cenę za całość danej części obszaru – I, II, III, na którą składa się ofertę

3. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe należne dla wykonawcy wypłacone będzie po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawca odbywać się będzie w złotych polskich.

 

 

V. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: „Cena ofertowa" — 100%.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

 

VI. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 

VII. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty cenowe należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych do dnia 30. października 2018r. do godz. 10:00. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kordecka 23-10-2018 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kordecka 23-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kordecka 14-11-2018 10:26