Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Starszy specjalista ds. rozliczeń i utrzymania infrastruktury technicznej - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Starszy specjalista ds. rozliczeń i utrzymania infrastruktury technicznej - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie analizy raportów miesięcznych sporządzanych odczytów,

 • Kontrola odczytów wodomierzy, liczników energii elektrycznej, liczników gazu i danych odbiorców ryczałtowych,

 • Naliczanie opłat za media na podstawie odczytów oraz w oparciu o ustalone ryczałty,

 • Sporządzanie informacji dotyczącej sprzedaży wody, energii i gazu i odbioru ścieków w ujęciu miesięcznym z podziałem na poszczególne wydziały oraz odbiorców indywidualnych i firmy,

 • Podejmowanie działań mających istotny wpływ na podnoszenie efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez Zakład,

 • Przygotowywanie do wysyłki wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, gazu i energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym i firmom,

 • Prowadzenie umów na dystrybucję energii elektrycznej i zgłaszanie punktów do MJOG

 • Współpraca z Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej w Szczecinie (MJOG)

 • Rozpatrywanie reklamacji odbiorców

 • Prowadzenie i nadzorowanie przeglądów instalacji gazowej, kominowych, elektrycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

 • Nadzorowanie i prowadzenie inwestycji związanych z realizacją instalacji i sieci elektroenergetycznych

 • Współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu oraz jednostkami zewnętrznymi.

Warunki pracy na danym stanowisku:

praca przy monitorze komputerowym, częste kontakty z interesantami, częste kontakty z pracownikami ZUK, praca w terenie obejmujący obszar miasta Szczecin niezależnie od warunków pogodowych i pory roku oraz prowadzenie, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe o specjalności elektrycznej

 3. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacji elektrycznych

 4. udokumentowany minimalny staż pracy - 3 lata,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 8. nieposzlakowana opinia.

 

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,

 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 3. znajomość programów komputerowych: Norma, Excel, Word,

 4. prawo jazdy kategorii „B”.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowań.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać w terminie do: 17 grudnia 2018 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A, Informacja: tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w naborze jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod numerem telefonu: 91 48 57 122.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie danych określonych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076),

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych przekazanych przez Panią/Pana w trakcie procesu rekrutacji.

 1. Dane kandydatów nie spełniających, określonych w ogłoszeniu niezbędnych wymagań, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 2. Dane kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymagania będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru - na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów prawa.

 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Pani/Pana uczestnictwo w procesie rekrutacji.

 6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji. Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 03-12-2018 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 03-12-2018 12:06