Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, kąpielisko Dąbie.

 

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie na terenie kąpieliska Dąbie, działka nr 17/33 z obrębu 4021:

  1. 10 m2 - grunt pod stoisko handlowe z dostępem do źródła energii elektrycznej - stanowisko Nr 1;

  2. 8 m2 - grunt z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni leżaków - stanowisko Nr 2.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu przeznaczonego pod stanowisko handlowe wynosi 60,00netto (słownie: sześćdziesiąt zł 00/100)
  - minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;

 2. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu przeznaczonego pod wypożyczalnię wynosi 11,00 zł netto (słownie: jedenaście zł 00/100)
  - minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki.

 3. Okres dzierżawy: od 15.06.2019 r. do 01.09.2019 r.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 a do dnia 23.05.2019 r. do godz. 9.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  6. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  7. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).

 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A pokój nr 4 w dniu 24.05.2019 r. o godz. 10.00.

 2. Wadium w kwocie 800,00 (słownie: osiemset zł 00/100) dla gruntu pod stanowisko handlowe i 300,00 zł dla wypożyczalni (słownie: trzysta zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO
  Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 23.05.2019 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy przedmiot dzierżawy określając jego nazwę i numer. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

 4. Licytacja będzie prowadzona odrębnie dla każdego stanowiska;

 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 7. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 8. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 9. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy (dotyczy stoiska handlowego) będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:

 1. wywozu śmieci - ryczałt 0,5 m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów - kwota 31,86 zł brutto miesięcznie;

 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury dostawców energii elektrycznej;

 1. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U.
  z 2018 r. poz. 2174 z póź. zm.);

 2. Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;

 3. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury - dotyczy stoiska handlowego;

 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do wpłaty kaucji w wysokości 500,00. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;

 6. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN w na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 7. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 8. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych
  z gruntem;

 9. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;

 10. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-05-2019 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 09-05-2019 13:23