Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetargi na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie w okresie Święta Zmarłych w 2019 roku

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ TERENÓW PRZY CMENTARZACH KOMUNALNYCH W SZCZECINIE w 2019 r.

 

 

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargów na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie na cele prowadzenia działalności handlowej w dniach:

 1. 29, 30, 31 października i 1 listopada 2019 r. - Cmentarz Centralny strefa I i II od ul. Ku Słońcu, (4 dni)

 2. 29, 30, 31 października i 1 listopada 2019 r.- Cmentarz Centralny strefa I i II ul. Mieszka I-go, ul. Dworska oraz Cmentarz Dąbie, Cmentarz Zdroje i pozostałe cmentarze (4 dni oraz dodatkowo możliwość handlu w dniach 26, 27, 28 października).

 1. Organizatorem przetargów jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a, zwany dalej ZUK.

 2. Dzierżawa terenów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie w trybie:

3.1. przetargu ograniczonego ustnego dla producentów kwiatów lub zniczy oraz dzierżawców mających zawarte umowy z ZUK, którzy prowadzą działalność handlową na terenie cmentarzy komunalnych lub/i przy cmentarzach (strefy I i II - Cmentarz Centralny);

Ilość stanowisk dla jednego oferenta w przetargu ograniczonym wynosi:

 1. 2 miejsca /niezależnie od strefy/ dla każdego szczecińskiego producenta kwiatów legitymującego się deklaracją PIT-6 za rok 2019 złożoną w Urzędzie Skarbowym oraz dla każdego szczecińskiego producenta kwiatów, który rozpoczął w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej i złożył deklarację PIT-6 wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji nie później niż do 15 lipca 2019 r. lub Decyzją US PIT-7 na rok, w którym odbywa się przetarg.

 2. 1 miejsce, niezależnie od strefy, dla każdego producenta zniczy legitymującego się dokumentem potwierdzającym produkcję zniczy zgodnie z klasyfikacją PKWiU lub PKD,

 3. 1 miejsce, niezależnie od strefy, dla każdego Dzierżawcy prowadzącego działalność handlową na terenie cmentarzy komunalnych lub przy cmentarzach na podstawie zawartej z ZUK umowy dzierżawy na 2019 rok.

3.2. przetargu nieograniczonego ustnego (strefy I i II - Cmentarz Centralny, strefa III - Cmentarz Dąbie, Cmentarz Zdroje, Cmentarz Zachodni przy ul. Bronowickiej, Cmentarz w Płoni przy ul. Uczniowskiej, Cmentarz w Wielgowie przy ul. Urodzajnej, Cmentarz Golęcin przy zbiegu ul. Pokoju oraz ul. Strzałowskiej).

3.3. Mapa określająca podział na strefy zostanie udostępniona przez ZUK przed przetargiem i dostępna będzie w siedzibie ZUK. Podział stref będzie oznaczony odpowiednio:

 1. strefa I - na mapie oznaczona kolorem czerwonym,

 2. strefa II - na mapie oznaczona kolorem zielonym,

 3. strefa III - na mapie oznaczona kolorem czarnym.

 

 

§ 2.

 1. Przedmiotem przetargu jest każde odrębne stanowisko w danej strefie, które jest wydzielone i oznaczone.

 2. Stanowiska oznaczone na mapie symbolem G (gastronomia) przewidziane są pod działalność gastronomiczną. W przypadku braku zainteresowania dzierżawą stanowiska pod działalność gastronomiczną, stanowisko zostaje wywołane po raz drugi z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

 3. Wydzierżawiający zastrzega, że nie zapewnia dostawy prądu do stanowisk, w związku z czym Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć agregat prądotwórczy.

 

 

§ 3.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 400 oraz opłacenie kaucji za uprzątnięcie stanowiska (dalej „kaucja”) w wysokości 300 , gotówką w kasie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Ku Słońcu 125A. Ważne jest zachowanie wymogów określonych w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu.

 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium i kaucji jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

 3. Wadium i kaucję należy wpłacać na każde stanowisko oddzielnie najpóźniej na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień przetargu.

 4. W dniu weryfikacji tj. w przeddzień przetargu, z zachowaniem wymogów określonych w § 5, Oferent zobowiązany jest dostarczyć numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą rozliczenia. W przypadku braku numeru rachunku bankowego należy podać dokładny adres zwrotny w formie oświadczenia pisemnego.

 

§ 4.

1. Przetargi będą prowadzone: od godziny 1500 w budynku przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica - lewe skrzydło budynku) wg poniższego harmonogramu:

 1. przetarg ograniczony ustny - w dniu 04.10.2019 r. (piątek) - dla stanowisk we wszystkich strefach - Cmentarz Centralny

 2. przetarg nieograniczony ustny:

a) Cmentarz w Zdrojach - w dniu 01.10.2019 r. (wtorek),

b) Cmentarz Dąbie - w dniu 01.10.2019 r. (wtorek),

c) Pozostałe Cmentarze - w dniu 01.10.2019 r. (wtorek),

d) Cmentarz Centralny:

- w dniu 08.10.2019 r. (wtorek) - dla stanowisk w strefie I, II (ul. Mieszka I-go, Dworska).

- w dniu 11.10.2019 r. (piątek) - dla stanowisk w strefie I i II (ul. Ku Słońcu),

 

 1. W dniu 15.10.2019.r. (piątek) od godz. 1500 w budynku przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica) zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony na wszystkie niewylicytowane miejsca w dniach poprzednich. Dopuszcza się w tym dniu ponowną licytację wraz ze zmianą przeznaczenia miejsc handlowych pod inną działalność (słodycze, wystawy, prezentacje, gastronomia itp.).

 

UWAGA

Po zakończeniu przetargów zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, spośród niewylicytowanych stanowisk zostaną wydzielone stanowiska na nieodpłatne ich udostępnienie organizacjom pozarządowym oraz innym stowarzyszeniom i ugrupowaniom o charakterze „non profit”. Przedmiotowe miejsca zostaną wskazane przez ZUK po jednym dla każdej z organizacji. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. Każde następne miejsce może być pozyskane zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Po terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 nie przewiduje się dzierżawy nie wylicytowanych w przetargach miejsc.

 

§ 5.

Przetarg przebiega w poniższy sposób:

 1. W przeddzień przetargu zainteresowany oferent zgłasza się do pok. nr 9 w siedzibie ZUK (ul. Ku Słońcu 125A), w godzinach od 1500 do 1700, gdzie otrzymuje identyfikator oznaczony kolejnym numerem, służący do wpłat wadium i kaucji za wszystkie zniszczenia i szkody w tym: za uprzątnięcie stanowiska oraz do wzięcia udziału w licytacji. Oferent podaje także wybraną formę zwrotu wpłaconych należności (takich jak kaucja za uprzątnięcie stanowiska lub nadpłata), tj. konto bankowe lub adres korespondencji. Oferenci przystępujący do przetargu będą weryfikowani pod kątem zaległości w płatnościach tj. czy są uregulowane zobowiązania wobec ZUK na dzień 31.08.2019 r. Ewentualne zadłużenia należy uregulować do 20.09.2019 r., a Oferent jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie spłaty zadłużenia. Oferenci przystępujący do przetargu ograniczonego ustnego zobowiązani są ponadto do dostarczenia kserokopii nw. dokumentów:

  1. producenci kwiatów deklaracji PIT 6 lub/i decyzji PIT-7,

  2. producenci zniczy dokumentu potwierdzający produkcję zniczy zgodnie z klasyfikacją PKWiU lub PKD,

  3. dzierżawcy prowadzący działalność na terenie cmentarzy komunalnych lub przy cmentarzach - umowy zawartej z ZUK obowiązującej na 2019 r.

W tym samym dniu wszyscy Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w godz. 1500 - 1700

 1. Oferent wpłacając wadium podaje strefę, której dotyczy oferta oraz swój numer identyfikatora. Dane te muszą być uwidocznione na każdym dowodzie wpłaty wadium i kaucji.

 2. W dniu przetargu na stanowiska danej strefy Oferent za okazaniem identyfikatora, dowodu wpłaty wadium i kaucji jest wpuszczany na salę, w której odbywa się przetarg, bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji.

4. Przetarg przeprowadza komisja w składzie przynajmniej 3-osobowym: przewodniczący, członek i sekretarz komisji.

5. W oznaczonym dniu, o oznaczonej godzinie przewodniczący komisji rozpoczyna licytację stawek na dni handlowe. Ogłoszony zostaje numer licytowanego stanowiska i stawka wywoławcza w wysokości:

a) Cmentarz Centralny:

 • dla strefy I - 145 zł/m?/4 dni,

 • dla strefy II - 95 zł/m?/4 dni,

b) Cmentarz Dąbie, Cmentarz Zdroje oraz pozostałe cmentarze

  • dla strefy III - 60 zł/m2/4 dni

 

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł.

 

Oferenci zgłaszają ofertę poprzez podniesienie ręki z identyfikatorem, z jednoczesnym ustnym zgłoszeniem oferowanej stawki. Prowadzący potwierdza każdą kolejną zgłoszoną stawkę wskazując oferenta, który ją podał i wzywa do podbicia stawki.

Podane kwoty są kwotami netto. Do wylicytowanych stawek zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku wszystkich miejsc z wyjątkiem ul. Ku Słońcu istnieje możliwość dodatkowego handlu w dniach 26, 27, 28 października. Oferent, który wylicytuje dane miejsce, informuje komisję czy chce prowadzić sprzedaż w dodatkowych dniach. W przypadku zwiększenia ilości dni opłata proporcjonalnie ulegnie zwiększeniu o 75 % (3 dni).

6. Jeśli po trzykrotnym wezwaniu brak jest kolejnych zgłoszeń z ofertą, prowadzący ogłasza wylicytowaną stawkę i wskazuje oferenta, który ją podał, udzielając przybicia.

7. Po zakończeniu etapu postępowania opisanego w ust. 5 i 6, przewodniczący przechodzi do licytacji kolejnego stanowiska, aż do wyczerpania stanowisk.

8. Po zakończonych przetargach komisja podpisuje protokół z przeprowadzonych licytacji. Wylicytowane stanowiska będą na bieżąco oznaczane na planszach wywieszonych w siedzibie ZUK, po każdej zakończonej licytacji.

9. ZUK informuje, że wylicytowana stawka nie zawiera opłaty targowej, która jest naliczana i pobierana przez odrębny podmiot - Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. o. o. (załącznik nr 1).

 

§ 6.

Oferent, który wylicytuje stanowisko zobowiązany jest:

 1. niezwłocznie podać do protokołu dane dotyczące reprezentowanego podmiotu oraz przedstawić dowód wpłaty wadium i kaucji, na którym przewodniczący komisji odnotowuje wysokość wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego, numer miejsca i jego powierzchnię;

 2. wnieść dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy wpłaconym wadium a wysokością wylicytowanego czynszu - w kasie ZUK w dniu przetargu w godz. 1500 - 1800;

 3. w razie wylicytowania stanowisk umieszczonych na ścieżce rowerowej lub/i chodniku przy ul. Ku Słońcu na odcinku od I-ej Bramy Cmentarza Centralnego do bramy koło Szkoły Salezjańskiej - wnieść kaucję, o której mowa w § 10 ust. 3 - w kasie ZUK, w dniu przetargu przed podpisaniem umowy, w godz. 1500-1800 Stanowiska na mapie będą dodatkowo oznaczone symbolem K (kaucja)

 4. stawić się w dniu przetargu w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A, pok. nr 9 w godz. 1500 - 1800 z dowodem wniesienia pełnej opłaty i dokumentem tożsamości w celu zawarcia umowy;

W przypadku nie podpisania umowy na wylicytowane miejsce w dniu przetargu, wpłacone przez Oferenta wadium przepada, zaś miejsce uznane zostaje za niewylicytowane i powraca do puli na przetarg uzupełniający.

 

§ 7.

1. Zwroty wadium i kaucji (w tym ewentualnej nadpłaty) nastąpi przelewem na wskazane rachunki bankowe bądź adres do korespondencji, po potrąceniu kosztów przekazu lub opłat bankowych.

2. Zwrot określony w ust. 1 następować będzie w przypadku zwrotów wadiów oraz nadpłat do 28 października (poniedziałek), a zwrot kaucji do 15 listopada (piątek).

 

§ 8.

Kaucja zwrócona będzie zgodnie z § 7, po przeprowadzonym odbiorze stanowiska i ocenie porządku w dniu 01.11.2019 r. lub 02.11.2019 r. na podstawie pisemnego potwierdzenia przez pracowników ZUK. Uprzątniecie terenu można zgłaszać:

 

 1. Cmentarz Centralny: p. Łukasz Dukla tel. 667 055 535

p. Sylwester Wnuk tel. 723 578 419

p. Arkadiusz Ulicki tel. 723 578 436

p. Agnieszka Piórkowska tel. 795 197 630

p. Edwin Poddubny tel. 723 578 414

 

 1. ul. Poległych - Cm. Zdroje, ul. Goleniowska - Cm. Dąbie p. Krzysztof Matuszak tel. 519 854 379

 2. Pozostałe Cmentarze p. Krzysztof Matuszak tel. 519 854 379

 

§ 9.

ZUK, z dniem ukazania się w prasie ogłoszenia o dzierżawie terenu pod prowadzenie działalności handlowej przy cmentarzach komunalnych w okresie Wszystkich Świętych, uruchomi punkt informacyjny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 1300 - 1500 w pok. nr 26 w siedzibie ZUK lub/i pod numerem tel. 91 48-57-135 lub 723 578 436.

 

 

 

§ 10.

 1. W przypadku korzystania z zadaszenia na dzierżawionym stanowisku Dzierżawca jest zobowiązany do posadowienia zadaszenia typu pawilon, namiot ogrodowy w kolorze: biały, zielony, niebieski lub biało-zielony lub biało- niebieski.

 2. W przypadku handlu na ścieżce rowerowej lub/i chodniku przy ul. Ku Słońcu na odcinku od I-ej Bramy Cmentarza Centralnego do bramy koło Szkół Salezjańskich na dzierżawionych stanowiskach oraz na terenie bezpośrednio przyległym przed stanowiskiem, należy zabezpieczyć chodnik/trawnik/ścieżkę rowerową (podłoże) poprzez postawienie np. europalet, płyt OSB tak, aby podłoże nie uległo zniszczeniu. Zabezpieczenie podłoża, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może zostać trwale związane z gruntem. Wydzierżawiający nie zezwala na dokonywanie nawierceń i innych podobnych ingerencji w podłoże ścieżki rowerowej i chodnika.

 3. Niezależnie od zapisów nakładających obowiązek wniesienia kaucji za uprzątnięcie stanowiska, oferent, który wylicytuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego na stanowiska umiejscowione na ścieżce lub/i chodniku, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wpłacić dodatkową kaucję w kwocie 500 tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni (ścieżka rowerowa, chodnik), zieleni (drzewa, krzewy) lub małej architektury (płot, murek) na skutek realizacji niniejszej umowy przez Dzierżawcę.

 4. Kaucja, o której mowa w ust. 3 podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.

 5. Stanowiska, umiejscowione na ścieżce lub/i chodniku, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane Dzierżawcy protokołem zdawczo-odbiorczym, wraz z dokumentacją fotograficzną. Zwrot miejsc, o których mowa w ust. 2, przez Dzierżawcę po zakończeniu umowy dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnionego pracownika ZUK oraz Dzierżawcę. Zgłaszanie możliwości odbioru następuje w trybie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu. Niestawienie się Dzierżawcy na czynności odbiorowe nie wstrzymuje ich przeprowadzenia, a protokół zostanie podpisany jednostronnie przez przedstawiciela ZUK.

 6. Wszelkie dostawy do dzierżawionego stanowiska mogą odbywać się zgodnie z ustaloną organizacją ruchu - ZUK nie zezwala na wjazd samochodów na teren ścieżki, chodnika i/lub trawnika.

 7. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą do pełnej wysokości szkody wobec ZUK zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

 8. Dzierżawca w celu usprawnienia identyfikacji dostawców/kierowców jest zobowiązany do założenia odblaskowych kamizelek koloru żółtego w trakcie dostawy.

 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUK zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wydzierżawionego na inne wolne stanowisko o podobnych wymiarach oraz w tej samej strefie cenowej.

 10. W przypadku nie sprzątnięcia stanowisk po zakończonym handlu zgodnie z § 1 pkt 1 lub/i 2 ZUK zastrzega sobie możliwość wykonania tych czynności na koszt i ryzyko dzierżawcy, a kaucja, o której mowa w § 3 ust. 1 zostaje zatrzymana przez ZUK.

 11. Dzierżawcy zobowiązani są do zastosowania się do ustalonej organizacji ruchu.

 12. ZUK wyznaczy miejsce do rozładowania towaru na terenie parkingu od ul. Ku Słońcu.

 13. Do każdego wydzierżawionego stanowiska znajdującego się przy ulicach, na których nastąpi zmiana organizacji ruchu przysługuje 1 przepustka wjazdowa. Wydawanie przepustek odbędzie się w dniach od 21 do 25 października u p. Iwony Wasilewskiej, pok. nr 17 w godz. 1300-1500. Dzierżawca zobowiązany jest do podania numeru rejestracyjnego samochodu, który zostaje wpisany na przepustce przez pracownika ZUK.

 14. ZUK zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów lub/i zmiany terminu ich przeprowadzenia.

 15. Przedstawicielem ZUK w zakresie koordynowanie prawidłowego przebiegu działalności handlowej jest Agnieszka Szlachta, nr tel. 505 089 089.

 

§ 11.

Wnioski, skargi, zażalenia, spory etc. rozpatruje i rozstrzyga Dyrektor ZUK.

 

 

Załącznik do regulaminu przeprowadzania przetargów ZUK

wykaz poboru opłat dostarczany przez NiOL

 

Pobór opłaty targowej w rejonach cmentarzy / zgodnie z Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII/7295/15 Rady Miasta Szczecin z dn. 17 listopada 2015 r. /. - możliwe przypadki.

 

Wszystkie cmentarze w rejonie gminy miasto Szczecin / w tym Cmentarz Centralny /, położone są w strefie II opłaty targowej. Poniższe stawki opłaty targowej są stawkami dziennymi.

 

1. Przy sprzedaży art. spożywczych z samochodu, przyczepy za samochód, przyczepę :

- do 1 tony - 11,80zł / dziennie,

- od 1 do 3 ton - 14,10 zł / dziennie,

- powyżej 3 ton - 21,30 zł / dziennie.

 

2. Przy sprzedaży pozostałych artykułów / w tym kwiaty i znicze / z samochodu , przyczepy

za samochód, przyczepę - 28,50 zł / dziennie.

 

3. Przy sprzedaży obnośnej tj. z ręki, kosza, wiadra itp. za 1 m2 powierzchni zajętej w celu

prowadzenia sprzedaży :

- kwiatów - 2,00 zł,

- pozostałych artykułów / w tym znicze i art. spożywcze - 4,00 zł

 

4. Za prowadzenie sprzedaży w formie stoiska za 1 m2 powierzchni zajętej w celu

prowadzenia sprzedaży :

- kwiatów - 3,30 zł,

- pozostałych art. / w tym znicze i art. spożywcze / - 4,50 zł.

 

5. Za prowadzenie sprzedaży w namiotach za 1 m2 powierzchni zajętej w celu

prowadzenia sprzedaży :

- kwiatów - 2,10 zł,

- wyrobów gastronomicznych i napojów - 4,50 zł.

 

6. Za prowadzenie sprzedaży przed namiotami za 1 m2 powierzchni zajętej w celu

prowadzenia sprzedaży kwiatów, zniczy, art. spożywczych i innych - 0,20 zł.

 

7. Opłata targowa za sprzedaż prowadzoną na zajętej powierzchni liczona jest od zajętej

powierzchni rzeczywistej, ale nie mniej niż za jeden m2, a łączna kwota opłaty targowej

nie może przekroczyć górnej granicy kwotowej dziennej stawki określonej przez Ministra

Finansów / na 2018 rok - 778,20 zł /

 

8. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów różnych branż, dla których stosowane są różne stawki

opłaty targowej, pobiera się odpowiednio najwyższą ze stawek dla całego punktu handlowego.

 

 

Załącznik do regulaminu przeprowadzania przetargów ZUK

Protokół zdawczo-odbiorczy ul. Ku Słońcu

 

Szczecin, dn. … .10.2019 r.

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

 

W dniu …. .10.2019 r. Zakład Usług Komunalnych przekazuje Dzierżawcy stanowisko do handlu nr …… , położone na nowo wybudowanej ścieżce rowerowej lub/i chodniku przy ul. Ku Słońcu na odcinku od I-ej Bramy Cmentarza Centralnego do bramy koło Szkół Salezjańskich do dnia 02.11.2019 r.

 

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis przekazującego Podpis przejmującego

 

…………………………………. ………………………………..

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dn. ….. .11.2019 r.

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

 

W dniu …. .11.2019 r. Dzierżawca przekazuje pracownikowi Zakładu Usług Komunalnych stanowisko do handlu nr ……, położone na nowo wybudowanej ścieżce rowerowej lub/i chodniku przy ul. Ku Słońcu na odcinku od I-ej Bramy Cmentarza Centralnego do bramy koło Szkół Salezjańskich.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Podpis przekazującego Podpis przejmującego

 

…………………………………. ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 6 z 6

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 17-09-2019 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 17-09-2019 10:35