Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa piaskownika i remont strumienia Glinianka na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (km 0+000-0+372) oraz strumienia Osiniec na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Tęczowej i strumienia Osieńczyk od ulicy Koszalińskiej do ul. Podolskiej w Szczecinie" - ETAP I : "Przebudowa piaskownika w rejonie ul. Koszalińskiej w km 0+000 do km 0+018 i remont strumienia Glinianka na odcinku od km 0+018 do 0+372"

dot. zadania:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania
pn.
Przebudowa piaskownika i  remont strumienia Glinianka na odcinku
od ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (km 0+000-0+372) oraz strumienia Osiniec na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Tęczowej i strumienia Osieńczyk od ulicy Koszalińskiej do ul. Podolskiej w Szczecinie” – ETAP  I :  „Przebudowa piaskownika w rejonie ul. Koszalińskiej w km 0+000 do km 0+018 i remont strumienia Glinianka na odcinku od km 0+018 do 0+372”

 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza dysponowanie dwoma osobami, z których:

- jedna osoba posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z  doświadczeniem w realizacji  dwóch robót budowlanych polegających na budowie piaskownika lub zbiornika lub innej budowli hydrotechnicznej o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o wartości co najmniej  400 000,00 zł brutto każda

oraz

-   druga osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności melioracyjnej
z doświadczeniem w realizacji dwóch robót budowlanych związanych z remontem cieku, rowu, ze stopniowaniem, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda,

 

w zamian za osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej z wykazanym w zapytaniu doświadczeniem zawodowym.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

                Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie zamierza przystąpić w miesiącu styczniu 2021 roku do realizacji zadania pn.:

Przebudowa piaskownika i  remont strumienia Glinianka na odcinku od
ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (km 0+000-0+372) oraz strumienia Osiniec na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Tęczowej i strumienia Osieńczyk od ulicy Koszalińskiej do ul. Podolskiej w Szczecinie” – ETAP  I :  „Przebudowa piaskownika w rejonie ul. Koszalińskiej w km 0+000 do km 0+018 i remont strumienia Glinianka na odcinku od km 0+018 do 0+372”

 

 

Zakres prac obejmuje między innymi:

 1. Dla obiektu: Przebudowa piaskownika w rejonie ulicy Koszalińskiej w km 0+000 do km 0+018:
 1. przebudowa istniejącego piaskownika wraz z elementami funkcjonalnie związanymi tj. ogrodzenie, kraty, zamknięcia szandorowe
 2. przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z elementami funkcjonalnie związanymi takimi jak: komora, by-pass z przelewem awaryjnym, kanały deszczowe związane, studzienki betonowe, wpusty deszczowe
 3. budowa drogi technologicznej
 4. dla obiektu: Remont strumienia Glinianka na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (km 0+000 – 0+372):
  1. remont istniejącej korekcji progowej w postaci stopni wodnych z profili tworzywowych  PVC w lokalizacji tożsamej, co stopnie istniejące
  2. odtworzenie umocnienia koryta cieku w postaci podwójnej kiszki faszynowej leśnej
  3. umocnienia narzutem kamiennym
  4. odtworzenie umocnienia wlotu i wylotu z istniejącego przepustu w postaci            powierzchniowego umocnienia kamiennego - materacy gabionowych
  5. nadanie wymaganego przekroju i spadku podłużnego cieku
  6. plantowanie terenu po robotach podstawowych
  7. odtworzenie zieleni (obsiew mieszanką traw)  wraz z ich pielęgnacją w okresie trwania robót  budowlanych

Dokładny zakres prac został zawarty w dokumentacji projektowej, która jest dostępna  na stronie ZUK http://bip.zuk.szczecin.pl/zamowienia/pokaz/825.dhtml , w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację inwestycji.

 

Dla wykonawcy realizującego prace budowlane przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe – płatne
w częściach na podstawie zaawansowania robót.

Przewidywany czas realizacji zadania – do 280 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy

 

                W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją ww. zadania.

 

Sprawowanie nadzoru przewidywane jest w specjalnościach:

1.            hydrotechnicznej

2.            instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

4.            drogowej;

Zamawiający wymaga, aby funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego pełniła osoba  posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz praktykę zawodową przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub inżyniera rezydent lub inżyniera kontraktu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca  który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z co najmniej:

 1. Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych:
 1. jedna - związana z remontem cieku lub rowu, ze stopniowaniem

oraz

 1. druga - budowa piaskownika lub zbiornika lub innej budowli hydrotechnicznej o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, 

o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda,  realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót;

 1. Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,  o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, przy realizacji których pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót;
 2. Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych polegających na budowie drogi lub parkingu o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót;

Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, przynależności do izby i opłaceniu składki członkowskiej, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Do ogólnych obowiązków nadzoru inwestorskiego należeć będą  m.in. niżej wymienione działania:

 • podejmowanie działań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadania w celu zapewnienia realizacji zgodnie z siwz, umową, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, osiągnięcia wysokiej jakości wykonania prac terminowym wykonaniem inwestycji
 • wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i  finansowych związanych z realizacja zadania,
 • działanie we współpracy z zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania,
 • zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynowanie działań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
 • organizowanie oraz prowadzenie narad budowy i narad technicznych
 • wnioskowanie o wykonanie robot dodatkowych, uzupełniających i zamiennych
 • nadzór i kontrola płatności Wykonawcy za wykonane roboty wraz z rozliczeniem końcowym robót  inwestycyjnych oraz zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom Wykonawcy
 • potwierdzenie gotowości  wykonanych robót do odbioru końcowego, przygotowanie  dokumentacji   odbiorowej oraz uczestnictwo w pracach odbiorowych,
 • udział  w przeglądach w okresie gwarancyjnym
 • wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń Wykonawcy

Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót:

 1. dostarczenie wraz z ofertą kserokopii posiadanych uprawnień oraz przynależność do właściwej izby budowlanej osób które będą pełniły funkcje techniczne na budowie a przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów nadzoru stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru przy realizacji zadania;
 2. zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja przetargową w zakresie udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień, umową o wykonanie robót, warunkami pozwolenia na budowę jak również z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

Obowiązki na etapie realizacji robót:

 1. opiniowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę robót, nie później niż w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu;
 2. zatwierdzenie projektu organizacji placu budowy;
 3. stała obecność na placu budowy w trakcie realizacji zadania;
 4. bieżąca kontrola dziennika budowy, rejestracja w dzienniku budowy postępu prac budowlanych oraz wszystkich istotnych zdarzeń związanych z realizacją robót budowlanych;
 5. bieżąca kontrola placu budowy w zakresie bhp i p.poż., kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i utrzymania porządku na budowie, w tym sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska; kontrola prawidłowości składowania i przechowywania materiałów budowlanych na placu budowy;
 6. bieżąca kontrola wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, technologią wykonania robót, siwz i umową, ofertą Wykonawcy robót, jakością, obowiązującymi normami i przepisami;
 7. weryfikacja i zatwierdzanie wniosków materiałowych materiałów przeznaczonych do wbudowania , nie później niż w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania
 8. bieżąca kontrola jakości wbudowywanych materiałów;
 9. sprawdzenie i zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości;
 10. ścisła współpraca z projektantami sprawującymi nadzór autorski i innymi podmiotami w zakresie inwestycji;
 11. bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, w tym mających wpływ na nieterminowość wykonania  robót, zwiększenie kosztów, itp. oraz proponowanie rozwiązań;
 12. w porozumieniu z Zamawiającym – każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia przepisów ustawy Prawo Budowlane, rażących nieprawidłowościach i odstępstwach, a także dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
 13. udzielanie Wykonawcy robót wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanego zadania;
 14. wstrzymywanie robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu, niezgodnie z dokumentacją techniczną i umową i niezwłoczne pisemne informowanie o tych zdarzeniach Zamawiającego;
 15. kontrola zgodności oznakowania robót z  projektem, przepisami obowiązującego prawa oraz wszelkimi innymi uzgodnieniami;
 16. wnioskowanie o usunięcie z placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się w sposób niewłaściwy lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy;
 17. wnioskowanie i usuwanie podwykonawców nie zgłoszonych i nie zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą PZP;
 18. organizowanie oraz prowadzenie co najmniej 1 raz w miesiącu (a w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby – częściej) narad technicznych oraz sporządzanie i  przekazywanie protokołów uczestnikom narad w terminie do 5 dni od daty narady w formie elektronicznej;
 19. bieżące egzekwowanie ustaleń z narad technicznych i spotkań dot. realizacji zadania;
 20. monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym i terminowym oraz sprawdzanie zgodności rzeczywistego zaawansowania z harmonogramem rzeczowo –  finansowo – terminowym;
 21. rozliczanie Wykonawcy robót oraz zatwierdzonych podwykonawców robót pod względem rzeczowym i finansowym; sprawdzanie zaawansowania robót, zatwierdzanie protokołów odbiorów częściowych, akceptowanie płatności przejściowych i płatności końcowej Wykonawcy robót oraz podwykonawców;
 22. nadzorowanie badań wbudowanych materiałów i produkcji wyrobów (prefabrykatów i elementów konstrukcji) wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz podwykonawców;
 23. zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do jakości i zgodności z wymogami technicznymi;
 24. ocena proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń  pod względem równoważności w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;
 25. weryfikacja i zatwierdzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań  projektowych w porozumieniu z Nadzorem Autorskim;
 26. zatwierdzanie metod wykonywania robót zaproponowanych przez Wykonawcę robót, w tym wykonywania robót tymczasowych i zabezpieczających;
 27. weryfikacja „rysunków powykonawczych” sporządzonych przez Wykonawcę robót;
 28. prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej, tj. przygotowywanie raportów miesięcznych (w formie drukowanej i elektronicznej) zawierających m.in. informacje dotyczące postępu  robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robot, oceny w stosunku do harmonogramu rzeczowo- finansowo-terminowego, opis powstałych problemów i zagrożeń oraz podjętych działań naprawczych, wykaz zmian w dokumentacji projektowej, dokumentację fotograficzną budowy, wykaz roszczeń i etap i ich rozpatrzenia, wykaz zgłoszonych podwykonawców, stan rozliczeń podwykonawców;
 29. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
 30. potwierdzanie zakończenia robót i gotowości do odbioru robót;
 31. bieżące sprawdzanie jakości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, niezwłoczne powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia wad i nieprawidłowości;
 32. zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbioru instalacji i urządzeń w zakresie mediów;
 33. nadzorowanie przeprowadzanych prób i rozruchów oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych;
 34. dokonywanie odbiorów częściowych i sporządzanie protokołów odbiorów robót częściowych;
 35. przygotowanie do odbioru końcowego; sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, uczestnictwo w pracach odbiorowych;
 36. przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych dokumentacji dot. realizacji robót oraz wykonywanego nadzoru inwestorskiego;
 37. identyfikowanie ryzyk powstawania roszczeń ze strony Wykonawcy robót i osób trzecich, zapobieganie tym roszczeniom, a przypadku ich wystąpienia przedstawienia stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń; niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o tych sytuacjach;
 38. sprawdzenie i akceptowanie ostatecznej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych;
 39. inwentaryzacja i rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od wykonywania robót budowlanych;
 40. rozpatrywanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich w związku z  realizacją robót budowlanych; 
 41. wydawanie poleceń Wykonawcy robót przyspieszenia lub opóźnienia wykonywania robót;
 42. dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji robót;
 43. przygotowywanie komunikatów i dokumentacji fotograficznej dot. postępów wykonywania robót budowlanych na każde żądanie Zamawiającego;
 44. reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli dokonywanych przez przedstawicieli nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organów;
 45. w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) nadzór inwestorski jest zobowiązany do:
 • bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie,
 • przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy robót zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
 • przedstawienia opinii dotyczącej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych,

Obowiązki w zakresie podwykonawstwa:

 1. Sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo- finansowego zgłaszanych projektów umów podwykonawców przez Wykonawcę z umową główną;
 2. Kontrola bytności zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawców oraz usuwanie skuteczne z budowy nie zatwierdzonych podwykonawców;
 3. Kontrola bieżąca realizowanych zakresów rzeczowych przez podwykonawców z zakresem zatwierdzonych umów (zgodność pozycji harmonogramu z zakresem rzeczowo- finansowym umowy);
 4. Rozliczanie rzeczowo- finansowe zatwierdzonych i zrealizowanych umów z podwykonawcami;
 5. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli u podwykonawcy;
 6. Bieżąca kontrola podwykonawców;
 7. Raportowanie miesięczne w formie tabelarycznej uwzględniające podwykonawcę, zakres rzeczowy wg zatwierdzonej umowy, zakres rzeczowy realizowanych prac w danym okresie, wartość wg umowy, faktyczne zaawansowanie w procentach, termin wg umowy, stwierdzenie zagrożenia;
 8. udzielania informacji na potrzeby sprawozdawczości i kontroli;
 9. weryfikacja zakresu robót, zasadności i wyceny prac zawartych w umowach zgłaszanych podwykonawców przed ich zatwierdzeniem;
 10. ocena zasadności zatwierdzenia danego podwykonawcy
 11. weryfikacja dokumentów odbiorowych przygotowanych przez podwykonawcę

Obowiązki na etapie po zakończeniu robót:

 1. finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie realizacji robót;
 2. sprawdzenie i potwierdzenie gotowości do odbioru wykonanych robót poprzez wniesienie wpisu do dziennika budowy potwierdzającego wykonanie robót budowlanych zgodnie z  dokumentacją projektową, siwz, umową oraz warunkami technicznymi i normami;
 3. nadzór nad przeprowadzeniem prób i sprawdzeń obiektu zgodnie z normami i przepisami, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń;
 4. sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej;
 5. nadzór i  uczestnictwo przy odbiorze robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;
 6. przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do założenia książki obiektu;
 7. wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
 8. rozliczenie zadania inwestycyjnego obejmującego m.in.:
 • końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowo – terminowe – w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych
 • protokół z przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie końcowe z pełnienia nadzoru inwestorskiego,
 • kompletną dokumentację odbiorową przekazaną przez Wykonawcę robót;
 • kompletną dokumentację (oryginały) w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego (protokoły z narad technicznych, wystąpienia i wnioski Wykonawcy robót, inna korespondencja i dokumenty dot. inwestycji);
 1.  uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji, egzekwowanie od Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi za wady; Zamawiający powiadomi nadzór inwestorski o przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi z wyprzedzeniem 7 dni przed wyznaczoną datą przeglądu;

Nadzór inwestorski jest upoważniony do podejmowania decyzji:

 1. akceptowania i dopuszczenia materiałów do wbudowania po przedłożeniu przez Wykonawcę atestów, deklaracji zgodności, itp. dokumentów;
 2. zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;
 3. wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub wykonywanymi niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, siwz, umową oraz warunkami technicznymi, normami i przepisami;

Nadzór inwestorski ma prawo wnioskować do Zamawiającego o:

 1. wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
 2. zlecenie usunięcia wad osobom trzecim w przypadku gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
 3. zmianę terminu wykonania robót w przypadkach wynikających z umowy o wykonanie robót budowlanych;
 4. wydawanie polecenia wykonania robót dodatkowych po otrzymaniu pisemnej zgody na ich wykonanie od Zamawiającego;
 5. opiniowanie i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo- finansowo – terminowego oraz wnioskowanie o wprowadzenie ew. zmian w trakcie wykonywania robót budowlanych;

                Za pełnienie nadzoru inwestorskiego Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, płatność miesięczną. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia związane z pełnieniem  nadzoru inwestorskiego, niezbędne do jego wykonania.

                W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 04.12.2020 r.

Oferty należy składać drogą elektroniczną: izabela.lipinska@zuk.szczecin.pl,

                Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Izabela Lipińska, tel. 723 578 484 oraz Anna Bury tel. 723 578 438

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kordecka 24-11-2020 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kordecka 24-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kordecka 03-12-2020 15:44