Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Arkońskiej z przeznaczeniem pod pawilon gastronomiczny

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Grunt o powierzchni 200 m2 położony w rejonie ul. Arkońskiej w Szczecinie, (część działki nr 80/18 z obrębu 2009) z przeznaczeniem pod pawilon gastronomiczny - sprzedaż produktów: desery, lody, napoje.

 1. Wywoławcza cena miesięczna za dzierżawę gruntu wynosi 1.200,00 zł netto (słownie jeden tysiąc dwieście zł ) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres dzierżawy: do 3 lat od daty podpisania umowy.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.
 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 07 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. koncepcja zagospodarowania działki nr 80/8 z obrębu 2009 pod budowę pawilonu gastronomicznego, opracowana zgodnie z warunkami  przedstawionymi przez Zakład Usług Komunalnych;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
   z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk
    z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  4. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wnoszonych do Urzędu Skarbowego; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
  5. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  6. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych
    z  siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;
  7. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  8. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany; teren dzierżawy wskazany jest w załączniku graficznym, oznaczony linią czerwoną; dokładne wytyczenie nastąpi w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych;
  9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  10. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,
  o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
  przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00.
 2. Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 14.04.2021 r.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 6. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy
   w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 7. Czynsz dzierżawy w okresie inwestycji, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy dzierżawy płatny będzie w oparciu o stawkę 0,45 zł netto za m2, po tym okresie stawka czynszu będzie naliczana w oparciu o stawkę wylicytowaną w przetargu;
 8. Dzierżawca we własnym zakresie zawrze umowę na odbiór śmieci;
 9. Wykonanie opracowania i cały proces inwestycyjny łącznie z zezwoleniami, decyzjami niezbędnymi do jego realizacji oraz przeniesienie małej architektury, Dzierżawca wykona na swój koszt i ryzyko.
 10. Wydzierżawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie przy obiekcie miejsca postoju dla samochodu dostawczego – dostawy towaru;
 11. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.);
 12. Należność z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 13. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 14. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji w wysokości 2.000,00 zł. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 15. Koncepcja przedłożona przez oferenta musi zostać opracowana zgodnie
  z „Warunkami opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki nr 80/18 obręb 2009 w Szczecinie pod budowę pawilonu gastronomicznego” stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o przetargu.
  W przypadku, gdy przedstawione przez Wydzierżawiającego warunki nie zostaną uwzględnione w koncepcji, oferent nie zostanie dopuszczony do licytacji. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag Wydzierżawiającego, co do przedstawionego opracowania. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, co do ostatecznego kształtu zagospodarowania gruntu przeznaczonego pod dzierżawę, umowa nie zostanie zawarta, a wpłacone wadium podlega zwrotowi.
 16. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 17. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 18. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;
 19. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 08-03-2021 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 13-04-2021 14:27