Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin - Kompleks rekreacyjny Arkonka.

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:
 1. 4 punkty gastronomiczne położone w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, część działki nr 80/17 z obrębu 2009 o powierzchni użytkowej wskazanej poniżej oraz grunt dodatkowy:
 1. A 6.1 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem;
 2. A 6.2 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem;
 3. A 6.3 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem;
 4. A 6.4 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem.

Wszystkie punkty są wyposażone w pomieszczenie sanitarne (wc).

Obiekty nie posiadają wyposażenia w sprzęt/urządzenia gastronomiczne, meble.

Do każdego obiektu są przynależne 2 drewniane stoły z siedziskami.

 1. Grunt o powierzchni 4 m2 i powierzchnia 12 m2 w obiekcie A.3.B na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/17 z obrębu 2009) z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni leżaków.
 2. Grunt o powierzchni 80 m2 na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/17 z obrębu 2009) z przeznaczeniem na park trampolin.
 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej punktu gastronomicznego oraz gruntu dodatkowego wynosi  100,00 zł netto (słownie sto zł)
  – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę gruntu i powierzchni w obiekcie na potrzeby wypożyczalni wynosi 700,00 zł netto (słownie siedemset zł) – minimalne postąpienie wynosi 10% tej stawki.
 3. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę gruntu na potrzeby parku trampolin wynosi  3.570,00 zł netto (słownie trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt zł) – minimalne postąpienie wynosi 10% tej stawki
 4. Okres dzierżawy: od 01.06.2021 r. do 5.09.2021 r. W przypadku przedłużenia przez Wydzierżawiającego sezonu letniego na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, Dzierżawca będzie miał możliwość podpisania aneksu przedłużającego okres dzierżawy zgodnie z warunkami umowy.
 5. UWAGA: Zakład Usług Komunalnych informuje, iż z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii, funkcjonowanie obiektu może podlegać ograniczeniu w szczególności co do ilości osób korzystających z obiektu.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 2. Okazanie w dniu przetargu dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium;
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
   z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk
    z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  3. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wnoszonych do Urzędu Skarbowego; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
  4. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych
    z  siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;
  6. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  7. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;
  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,
  o którym mowa w pkt VIII dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 25.05.2021 r.
  o godz. 9.00.
 2. Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) - dotyczy punktu gastronomicznego i parku trampolin lub 500,00 zł (słownie pięćset zł) – dotyczy wypożyczalni leżaków należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 21.05.2021 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy punkt. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt VI i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 4. Licytacja będzie prowadzona odrębnie na każdy punkt gastronomiczno/handlowy wraz
  z gruntem i oddzielnie na wypożyczalnię i park trampolin;
 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 7. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy
  w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 8. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:
 1. wywozu śmieci – ryczałt 1 m3 – 100,00 zł netto w przypadku punktu gastronomicznego;
 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury  dostawców energii elektrycznej – dotyczy punktów gastronomicznych;
 3. poboru wody i ścieków w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury dostawców wody – dotyczy punktów gastronomicznych.
 1. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.             z 2021 r. poz. 685);
 2. Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 3. Należność za energię elektryczną i wodę oraz ścieki Dzierżawca będzie uiszczał
  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;
 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 2.000,00 zł w przypadku punktów gastronomicznych i 1.000,00 zł w przypadku wypożyczalni leżaków i parku trampolin. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 6. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN w przypadku punktu gastronomicznego i parku trampolin oraz 50.000 PLN w przypadku wypożyczali leżaków na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przesłania Wydzierżawiającemu w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 7. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 8. UWAGA: treści zamieszczonych w ogłoszeniu umów w § 17 zawierają informację dotyczącą stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 9. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;
 10. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-05-2021 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Ulicki 10-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 10-05-2021 11:24