Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej na terenie Kompleksu Rekreacyjnego ARKONKA - z przeznaczeniem na wypożyczalnię łyżew

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Część obiektu A.3.B o powierzchni 12 m2 położonego w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka (działka nr 80/17 z obrębu 2009) z przeznaczeniem na wypożyczalnię łyżew.

Obiekt nie posiada wyposażenia w regały, półki, łyżwy, sprzęt do ostrzenia łyżew itp. Przy wypożyczalni w okresie dzierżawy w wyznaczonych dniach i godzinach będzie funkcjonowało lodowisko

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę wynosi  1.100,00 zł netto (słownie jeden tysiąc sto zł) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres dzierżawy: do lat trzech w okresie sezonu zimowego w latach 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Sezon w 2021/2022 będzie trwał od 1.12.2021 r. do 27.02.2022 r.  
 3. UWAGA: Zakład Usług Komunalnych informuje, iż z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii, funkcjonowanie obiektu może podlegać ograniczeniu w szczególności co do ilości osób korzystających z obiektu.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 2. Okazanie w dniu przetargu dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium;
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 23.11.2021 r. do godz. 14.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
   z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk
    z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  3. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wnoszonych do Urzędu Skarbowego; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
  4. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych
    z  siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;
  6. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  7. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;
  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,
  o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 

 1. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 24.11.2021 r.
  o godz. 10.00.
 2. Wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) - należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 22.11.2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 4. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 6. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy
  w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do wyposażenia we własnym zakresie i na swój koszt dzierżawionej części obiektu A.3.B w sprzęt (łyżwy w pełnym rozmiarze w dobrym stanie użytkowym i wizualnym, ostrzałkę do łyżew, maszynę do suszenia i dezynfekcji łyżew) oraz meble niezbędne do prowadzenia wypożyczalni;
 8. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:
 1. wywozu śmieci – ryczałt 0,5 m3 razy aktualna stawka za wywóz śmieci;
 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury  dostawców energii elektrycznej.
 1. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.             z 2021 r. poz. 685);
 2. Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 3. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał
  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;
 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 2.000,00 zł. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 6. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przesłania Wydzierżawiającemu w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 7. Dzierżawca jest zobowiązany opuścić i uprzątnąć na własny koszt przedmiot dzierżawy, wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym, wolnym od osób i rzeczy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy w danym sezonie zimowym lub rozwiązania umowy albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 8. UWAGA: treści zamieszczonych w ogłoszeniu umów w § 17 zawierają informację dotyczącą stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 9. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;
 10. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 10-11-2021 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2021 10:00