Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w rejonie Parku Kasprowicza oraz Jasnych Błoni pod mobilną kawiarnię typu riksza

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  korzystanie z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot postępowania:
 1. Park im. Jana Kasprowicza, działka nr 3/7 z obrębu 2139; Korzystanie z gruntu w celu jazdy i postoju mobilnej kawiarni z wykorzystaniem rikszy (rower, wózek rowerowy) - bez dostępu do wody i prądu – riksza nr 1;
 2. Park im. Jana Kasprowicza, działka nr 3/7 z obrębu 2139; Korzystanie z gruntu w celu jazdy i postoju mobilnej kawiarni z wykorzystaniem rikszy (rower, wózek rowerowy) - bez dostępu do wody i prądu – riksza nr 2;
 3. Jasne Błonia, działka nr 13 z obrębu 1021; Korzystanie z gruntu w celu jazdy i postoju mobilnej kawiarni z wykorzystaniem rikszy (rower, wózek rowerowy) - bez dostępu do wody i prądu;

 

- riksza tj. rower i wózek rowerowy (pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem) zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.450 z póź. zm.).

 

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za korzystanie z terenu wynosi 330,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści zł 00/100) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres trwania umowy: 3 lata od daty podpisania umowy.  
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.
 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 21.04.2022 r. do godz. 10.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
   z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk
    z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  3. wizualizację rikszy, która będzie wykorzystana do prowadzenia mobilnej kawiarni. Przedłożona wizualizacja musi przedstawiać pojazd, który będzie rikszą lub wózkiem rowerowym wykorzystanym do działalności. W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał tych wymogów oferent nie zostanie dopuszczony do licytacji;
  4. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wnoszonych do Urzędu Skarbowego; na żądanie  przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
  5. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na żądanie Gminy przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  6. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy, zajmowania nieruchomości bez tytułu prawnego;
  7. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  8. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany; teren przeznaczony do prowadzenia działalności wskazany jest w załączniku graficznym, oznaczony linią czerwoną;
  9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  10. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 22.04.2022 r.  o  godz. 9.30.
 2. Wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO
  Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 20.04.2022 r.

Wadium należy wpłacić oddzielnie na każde stanowisko.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Konsekwencją  uchylania się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy będzie utrata wadium oraz brak możliwości wzięcia udziału w kolejnym postępowaniu przetargowym na ten przedmiot dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy;
 3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 4. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy na korzystanie z terenu w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 5. Korzystający zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością w ramach zawartej umowy;
 6. Korzystający będzie zobowiązany do utylizacji śmieci powstałych w związku z prowadzoną działalnością we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685);
 8. Należność za korzystanie z terenu Korzystający będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych;
 9. Za naruszenie warunków korzystania z terenu wynikających z umowy Korzystający zapłaci Gminie karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 10. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 2.000,00 zł. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Gminy z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Korzystającego. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy; W dniu podpisania umowy Oferent przedstawi Gminie potwierdzenie przelewu kwoty kaucji;
 11. Korzystający będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym przedmiotem umowy przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Korzystający będzie zobowiązany do przesłania Gminie w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 12. Po zakończeniu umowy Korzystający będzie zobowiązany opuścić nieruchomość i wydać ją Gminie w stanie niepogorszonym następnego dnia od wygaśnięcia umowy, albo jej rozwiązania przez Gminę w trybie natychmiastowym;
 13. Gmina nie wyraża zgody na lokalizację jakichkolwiek obiektów na przedmiocie objętym przedmiot umowy. Mobilna kawiarnia może być prowadzona wyłącznie z wykorzystaniem z rikszy;
 14. UWAGA: treść umowy zawiera informację dotyczącą stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 15. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129 lub p. Iwona Wasilewska nr tel. 91-48-57-125;
 16. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 07-04-2022 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2022
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2022 13:17