Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetargi na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie w okresie Święta Zmarłych w 2022 roku

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA DZIERŻAWĘ TERENÓW PRZY CMENTARZACH KOMUNALNYCH W SZCZECINIE w 2022 r.

 

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargów na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie na cele prowadzenia działalności handlowej w dniach:

29, 30, 31 października i 1 listopada 2022 r. (4 dni) – Cmentarz Centralny, Cmentarz Dąbie, Cmentarz Zdroje, Cmentarz Zachodni przy ul. Bronowickiej, Cmentarz w Płoni przy ul. Uczniowskiej, Cmentarz w Wielgowie przy ul. Urodzajnej, Cmentarz Golęcin przy zbiegu ul. Pokoju oraz ul. Strzałowskiej.

 1. Organizatorem przetargów jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a, zwany dalej ZUK.
 2. Dzierżawa terenów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie w trybie:

3.1. przetargu ograniczonego ustnego dla producentów kwiatów lub zniczy oraz dzierżawców mających zawarte umowy z ZUK, którzy prowadzą działalność handlową na terenie cmentarzy komunalnych lub/i przy cmentarzach (dotyczy stanowisk przy  Cmentarzu Centralnym);

Ilość stanowisk dla jednego oferenta w przetargu ograniczonym wynosi:

 1. 2 miejsca /niezależnie od strefy/ dla każdego szczecińskiego producenta kwiatów legitymującego się deklaracją PIT-6 za rok 2022 złożoną w Urzędzie Skarbowym oraz dla każdego szczecińskiego producenta kwiatów, który rozpoczął w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej i złożył deklarację PIT-6 wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji nie później niż do 15 lipca 2022 r. lub Decyzją US PIT-7 na rok, w którym odbywa się przetarg.
 2. 1 miejsce, niezależnie od strefy, dla każdego producenta zniczy legitymującego się dokumentem potwierdzającym produkcję zniczy zgodnie z klasyfikacją PKWiU lub PKD,
 3. 1 miejsce, niezależnie od strefy, dla każdego Dzierżawcy prowadzącego działalność handlową na terenie cmentarzy komunalnych lub przy cmentarzach na podstawie zawartej z ZUK umowy dzierżawy na 2022 rok.

3.2.    przetargu nieograniczonego ustnego (strefy I i II – Cmentarz Centralny, strefa III –   Cmentarz Dąbie, Cmentarz Zdroje, Cmentarz Zachodni przy ul. Bronowickiej, Cmentarz w Płoni przy ul. Uczniowskiej, Cmentarz w Wielgowie przy ul. Urodzajnej, Cmentarz Golęcin przy zbiegu ul. Pokoju oraz ul. Strzałowskiej).

3.3.    Mapa z podziałem stanowisk w strefie III zostanie udostępniona  w dniu 03.10.2022 natomiast mapa dla pozostałych stref udostępniona w dniu 06.10.2022. Mapy dostępne będą na stronie www.bip.zuk.szczecin.pl oraz godzinę przed poszczególnymi przetargami przy Bramie Głównej cmentarza pod arkadami koło pomieszczenia ochrony. Podział stref będzie oznaczony odpowiednio:

 1. strefa I        - na mapie oznaczona kolorem czerwonym,
 2. strefa II      - na mapie oznaczona kolorem zielonym,
 3. strefa III    - na mapie oznaczona kolorem czarnym.

 

 

§ 2.

 1. Przedmiotem przetargu jest odrębnie każde stanowisko w danej strefie, które jest wydzielone i oznaczone.
 2. Stanowiska oznaczone na mapie symbolem G (gastronomia) przewidziane są pod działalność gastronomiczną. W przypadku braku zainteresowania dzierżawą stanowiska pod działalność gastronomiczną, stanowisko zostaje puste
 3. Wydzierżawiający zastrzega, że nie zapewnia dostawy prądu do stanowisk, w związku z czym Dzierżawca zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć agregat prądotwórczy.

 

    

  § 3.

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 1. wpłata wadium w wysokości 1.500 zł przelewem na rachunek bankowy ZUK w banku PKO Bank Polski S.A. O/Szczecin Nr 67 1020 4795 0000 9902 0332 3623,
 2. wpłata  kaucji za uprzątnięcie stanowiska (dalej „kaucja”) w wysokości 300 zł,  na rachunek bankowy ZUK w banku PKO Bank Polski S.A. O/Szczecin Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672

Tytułem: Imię i Nazwisko (lub podmiot gospodarczy), data przetargu, którego dotyczy wpłata oraz odpowiednio przy wpłacie 1.500 zł wadium AWŚ, a przy kwocie 300 zł kaucja AWŚ, np.Jan Kowalski 04.10.2022 wadium AWŚ” oraz „Jan Kowalski 04.10.2022 kaucja AWŚ”

 1. złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie niżej wymienionych dokumentów:
  1. oryginał wypełnionego i podpisanego druku stanowiącego załącznik do Regulaminu,
  2. do przetargu ograniczonego: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia deklaracji PIT-6 za rok 2022 złożonej w Urzędzie Skarbowym przez szczecińskiego producenta kwiatów oraz każdego szczecińskiego producenta kwiatów, który rozpoczął w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej i złożył deklarację PIT-6 wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji nie później niż do 15 lipca 2022 r. lub decyzji US PIT-7 na rok, w którym odbywa się przetarg lub dokument potwierdzający produkcję zniczy zgodnie z klasyfikacją PKWiU lub PKD, lub umowę dzierżawy potwierdzającą prowadzenie działalności na terenie cmentarzy komunalnych lub przy cmentarzach w 2022 rok,
  3.  oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa, jeżeli oferent będzie dokonywał czynności w przetargu nie osobiście, a przez pełnomocnika;
 2. otrzymanie informacji zwrotnej od ZUK na podany adres e-mail lub telefonicznie o nadaniu numeru identyfikacyjnego uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji,
 3. pobranie identyfikatora z numerem identyfikacyjnym w dniu przetargu (numery będą wydawane na 15 minut przed rozpoczęciem licytacji).
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 należy dostarczyć w kopercie opisanej „Dokumenty do przetargu w dniu…………. Akcja AWŚ” do siedziby ZUK przy ul. Ku Słońcu 125a i wrzucić do skrzynki oznaczonej AWŚ.
 2. W przypadku dostarczenia pełnomocnictwa, o którym mowa w § 3 ust.1 lit. c w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie oryginału pełnomocnictwa w dniu przetargu przy pobieraniu numeru identyfikacyjnego.
 3. Wadium i kaucję należy wpłacać na każde stanowisko oddzielnie.
 4. Przekazanie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz wpłata wadium i kaucji muszą nastąpić najpóźniej do dnia (liczy się dzień otrzymania wpłaty przez ZUK):

1) 30.09.2022 r. do przetargu zaplanowanego na dzień 04.10.2022 r.

2) 05.10.2022 r. do przetargu zaplanowanego na dzień 07.10.2022 r.

3) 07.10.2022 r. do przetargu zaplanowanego na dzień 11.10.2022 r.

4) 12.10.2022 r. do przetargu zaplanowanego na dzień 14.10.2022 r.

 1. Po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów oraz potwierdzeniu otrzymania wadium i kaucji pracownik ZUK skontaktuje się z oferentem i poinformuje go o nadaniu mu numeru identyfikacyjnego uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.

 

§ 4.

1.    Przetargi będą prowadzone: od godziny 1515 w budynku przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) wg poniższego harmonogramu:

 1. przetarg ograniczony ustny - w dniu 07.10.2022 r. (piątek) - dla stanowisk we wszystkich strefach - Cmentarz Centralny
 2. przetarg  nieograniczony ustny:

a) Cmentarz w Zdrojach, Dąbie, pozostałe cmentarze

     - w dniu 04.10.2022 r. (wtorek),

b) Cmentarz Centralny (ul. Mieszka I-go, Dworska, ul. Ku Słońcu).:

                            - w dniu 11.10.2022 r. (wtorek)                                    

                                                                         

 1. W dniu 14.10.2022.r. (piątek) od godz. 1515 w budynku przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica) zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony na wszystkie niewylicytowane miejsca w dniach poprzednich. Dopuszcza się w tym dniu ponowną licytację wraz ze zmianą przeznaczenia miejsc handlowych pod inną działalność (słodycze, wystawy, prezentacje, gastronomia itp.).

 

UWAGA

Po zakończeniu przetargów zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, spośród niewylicytowanych stanowisk zostaną wydzielone stanowiska na nieodpłatne ich udostępnienie organizacjom pozarządowym oraz innym stowarzyszeniom i ugrupowaniom o charakterze „non profit”. Przedmiotowe miejsca zostaną wskazane przez ZUK po jednym dla każdej z organizacji. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. Każde następne miejsce może być pozyskane zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Po terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 nie przewiduje się dzierżawy nie wylicytowanych w przetargach miejsc.

 

§ 5.

Przetarg przebiega w poniższy sposób:

 1.  15 minut przed każdym przetargiem wydawane będą identyfikatory po okazaniu dokumentu tożsamości przez oferenta. Na podstawie tego identyfikatora oferent wpuszczany jest na salę, w której odbywa się przetarg.
 2. Przetarg przeprowadza komisja w składzie przynajmniej 3-osobowym: przewodniczący, członek i sekretarz komisji.
 3. W oznaczonym dniu, o oznaczonej godzinie przewodniczący komisji rozpoczyna licytację stawek na dni handlowe. Ogłoszony zostaje numer licytowanego stanowiska i stawka wywoławcza w wysokości:

a) Cmentarz Centralny:

 • dla strefy I - 175 zł/m²/4 dni,
 • dla strefy II - 120 zł/m²/4 dni,

b) Cmentarz Dąbie, Cmentarz Zdroje oraz pozostałe cmentarze

  • dla strefy III -  80 zł/m2/4 dni  

 

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł.

 

Oferenci zgłaszają ofertę poprzez podniesienie ręki z identyfikatorem, z jednoczesnym ustnym zgłoszeniem oferowanej stawki. Prowadzący potwierdza każdą kolejną zgłoszoną stawkę wskazując oferenta, który ją podał i wzywa do podbicia stawki.

Podane kwoty są kwotami netto. Do wylicytowanych stawek zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Jeśli po trzykrotnym wezwaniu brak jest kolejnych zgłoszeń z ofertą, prowadzący ogłasza wylicytowaną stawkę i wskazuje oferenta, który ją podał, udzielając przybicia.
 2. Po zakończeniu etapu postępowania opisanego w pkt. 3 i 4, przewodniczący przechodzi do licytacji kolejnego stanowiska, aż do wyczerpania stanowisk.
 3. Po zakończonych przetargach komisja podpisuje protokół z przeprowadzonych licytacji. Wylicytowane stanowiska będą na bieżąco oznaczane na planszach, po każdej zakończonej licytacji.

 

§ 6.

Oferent, który wylicytuje stanowisko zobowiązany jest:

 1. niezwłocznie podać do protokołu dane dotyczące reprezentowanego podmiotu oraz przedstawić identyfikator z numerem otrzymanym przed przetargiem, na którym przewodniczący komisji odnotowuje wysokość wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego, numer miejsca i jego powierzchnię;
 2. wnieść dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy wpłaconym wadium a wysokością wylicytowanego czynszu - w kasie ZUK w dniu przetargu w godz. 1515 - 1700;
 3. stawić się w dniu przetargu w budynku przy ul. Ku Słońcu 125, (pomieszczenia administracji cmentarza) w godz. 1515 - 1700 z dowodem wniesienia pełnej opłaty i dokumentem tożsamości w celu zawarcia umowy;

W przypadku nie podpisania umowy na wylicytowane miejsce w dniu przetargu, wpłacone przez Oferenta wadium przepada, zaś miejsce uznane zostaje za niewylicytowane i powraca do puli na kolejny przetarg, a osoba która wylicytowała i nie podpisała umowy nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach w ramach Akcji AWŚ 2022.

 

§  7.

1.    Zwroty wadium i kaucji (w tym ewentualnej nadpłaty) nastąpią przelewem na wskazane rachunki bankowe bądź adres do korespondencji, po potrąceniu kosztów przekazu lub opłat bankowych.

2.    Zwrot określony w ust. 1 następować będzie w przypadku zwrotów wadiów oraz nadpłat do 27 października (czwartek), a zwrot kaucji do 09 listopada (środa).

 

§  8.

Kaucja zwrócona będzie zgodnie z § 7, po przeprowadzonym odbiorze stanowiska i ocenie porządku w dniu 01.11.2022 r. lub 02.11.2022 r. Uprzątniecie terenu można zgłaszać:

 

 1. Cmentarz Centralny:              p. Łukasz Dukla                         tel. 667 055 535

                                     p. Sylwester Wnuk                      tel. 723 578 419

                                     p. Kinga Bęben                           tel. 795 198 797

                                     p. Joanna Grycz                           tel. 785 052 415

                                     p. Katarzyna Czupryniak-Dzik   tel.  608 563 952

                                                     

 1. ul. Poległych – Cm. Zdroje, ul. Goleniowska – Cm. Dąbie  p. Joanna Grycz        tel.  785 052 415 
 2. Pozostałe Cmentarze                                                    p. Edwin Poddubny  tel.  723 784 414 

 

§  9.

Z dniem ukazania się w prasie ogłoszenia o dzierżawie terenu pod prowadzenie działalności handlowej przy cmentarzach komunalnych w okresie Wszystkich Świętych ZUK, zamieści regulamin na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl oraz uruchomi punkt informacyjny, pod numerem tel. 785 052 415. Dodatkowo regulamin można pobrać w siedzibie ZUK od poniedziałku do piątku w godzinach 1300 – 1500 obok skrzynki podawczej oznaczonej „AWŚ” lub zadzwonić 91 48 57 143 (Agnieszka Nowicka).

 

§ 10.

 1. W przypadku korzystania z zadaszenia na dzierżawionym stanowisku Dzierżawca jest zobowiązany do posadowienia zadaszenia typu pawilon, namiot ogrodowy w kolorze: biały, zielony, niebieski lub biało-zielony lub biało-niebieski.
 2. W przypadku handlu na ścieżce rowerowej lub/i chodniku przy ul. Ku Słońcu na odcinku od I-ej Bramy Cmentarza Centralnego do bramy koło Szkół Salezjańskich na dzierżawionych stanowiskach oraz na terenie bezpośrednio przyległym przed stanowiskiem, należy zabezpieczyć chodnik/trawnik/ścieżkę rowerową (podłoże) poprzez postawienie np. europalet, płyt OSB tak, aby podłoże nie uległo zniszczeniu. Zabezpieczenie podłoża, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie może zostać trwale związane z gruntem. Wydzierżawiający nie zezwala na dokonywanie nawierceń i innych podobnych ingerencji w podłoże ścieżki rowerowej i chodnika.
 3. Wszelkie dostawy do dzierżawionego stanowiska mogą odbywać się zgodnie z ustaloną organizacją ruchu – ZUK nie zezwala na wjazd samochodów na teren ścieżki, chodnika i/lub trawnika.
 4. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą do pełnej wysokości szkody wobec ZUK zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
 5. Dzierżawca w celu usprawnienia identyfikacji dostawców/kierowców jest zobowiązany do założenia odblaskowych kamizelek koloru żółtego w trakcie dostawy.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUK zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wydzierżawionego na inne wolne stanowisko o podobnych wymiarach oraz w tej samej strefie cenowej.
 7. W przypadku nie sprzątnięcia stanowisk po zakończonym handlu ZUK zastrzega sobie możliwość wykonania tych czynności na koszt i ryzyko dzierżawcy, a kaucja, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zostaje zatrzymana przez ZUK. 
 8. Dzierżawcy zobowiązani są do zastosowania się do ustalonej organizacji ruchu.
 9. ZUK wyznaczy miejsce do rozładowania towaru na terenie parkingu od ul. Ku Słońcu (okolice I-ej Bramy Cm. Centralnego).
 10. Do każdego wydzierżawionego stanowiska znajdującego się przy ulicach, na których nastąpi zmiana organizacji ruchu przysługuje 1 przepustka wjazdowa. Wydawanie przepustek odbędzie się w dniach 24 i 25 października w godz. 1515-1700 w lewym skrzydle Bramy Głównej (pomieszczenie dawnej kaplicy, w którym odbywał się przetarg). Dzierżawca zobowiązany jest do podania numeru rejestracyjnego samochodu, który zostaje wpisany na przepustce przez pracownika ZUK.
 11. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego zalecamy zachowanie dystansu społeczny oraz dezynfekcję rąk.
 12. ZUK zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów lub zmiany terminu ich przeprowadzenia. W przypadku zmiany przepisów lub otrzymania wytycznych od uprawnionych organów i instytucji mających wpływ na przeprowadzenie przetargów i dzierżawę stanowisk, ZUK zastrzega sobie również możliwość dokonania innych zmian.
 13. Przedstawicielem ZUK w zakresie koordynowanie prawidłowego przebiegu działalności handlowej jest Agnieszka Szlachta, nr tel. 505 089 089.

 

§ 11.

Wnioski, skargi, zażalenia, spory etc. rozpatruje i rozstrzyga Dyrektor ZUK.

 

 

Załącznik do regulaminu przeprowadzania przetargów ZUK

 

           

.......................................................................

Nazwisko i imię (albo nazwa firmy)

 

………………………………………………

Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

………………………………………………

(kod pocztowy, miejscowość)

 

adres e-mail: …………………………………

telefon: ………………………………………

 

OŚWIADCZENIA DO PRZETARGU W DNIU ……………………….

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem  przeprowadzania przetargów na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie w 2022 r.
 2. Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami określonymi w art. 13 i 15 RODO.

 

 1. Oświadczam, iż nie zalegam z płatnościami wobec Zakładu Usług Komunalnych na dzień składania oświadczenia.

 

 1. Forma zwrotu należności (kaucji lub wadium) wpłaconych do przetargu:

NR RACHUNKU BANKOWEGO

PL   _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     

 

albo

ADRES ZWROTNY:

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Szczecin, dnia ………………2022 r.                                   ……………………………………….

                                                                                                                       podpis

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu weryfikacji uczestnictwa w przetargach na dzierżawę terenów przy cmentarzach komunalnych w Szczecinie w 2022 r. .

 

Szczecin, dnia ………………2022 r.                                   ……………………………………….

                                                                                                                       podpis

 

WYPEŁNIA ZUK:

 

Ilość stanowisk: ……..

 

Nadany numer/y identyfikacyjne: ………………………………………………….

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 20-09-2022 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 20-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 30-09-2022 13:56