Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej na terenie Cmentarza Centralnego (brama wejściowa na wysokości ul. Karola Miarki w Szczecinie - część działki nr 2/6 z obrębu 2113) z przeznaczeniem na całoroczne stoisko handlowe do sprzedaży kwiatów, stroików, lampionów, zniczy.

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 174,42 m2 w tym pawilon handlowy o powierzchni łącznej 29,40 m2 położona na terenie Cmentarza Centralnego (brama wejściowa na wysokości ul. Karola Miarki w Szczecinie - część działki nr 2/6 z obrębu 2113) z przeznaczeniem na całoroczne stoisko handlowe do sprzedaży kwiatów, stroików, lampionów, zniczy.

Wydzierżawiający nie wyraża zgody na prowadzenie na przedmiocie dzierżawy wystawy nagrobków, działalności kamieniarskiej, pogrzebowej i działalności z nimi związanych, nawet jako działalności dodatkowej.

 1. Wywoławcza cena miesięczna za dzierżawę gruntu wynosi 2.300,00 zł netto (słownie dwa tysiące trzysta zł ) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres dzierżawy: od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
 3. Stan obiektu na dzień ogłoszenia przetargu w ocenie Wydzierżawiającego umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Nieruchomość jednak wymaga napraw w tym zadaszenia, naprawy części ogrodzenia, odświeżenia pawilonu na zewnątrz i w środku itp. Koszty związane z tymi pracami obciążają Dzierżawcę i nie podlegają rozliczeniu ani zwrotowi.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.
 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 7.12.2022 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
   z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk
    z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  3. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach wnoszonych do Urzędu Skarbowego; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
  4. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; na żądanie Wydzierżawiającego przed podpisaniem umowy oferent będzie zobowiązany dostarczyć oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  5. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych
    z  siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;
  6. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
  7. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany; teren dzierżawy wskazany jest w załączniku graficznym, oznaczony linią czerwoną; dokładne wytyczenie nastąpi w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych;
  8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;
  9. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,
  o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Przed przetargiem w dniu  30.11.2022 r. o godz. 11.00. Oferenci będą mogli obejrzeć obiekt i teren pod dzierżawę, po wcześniejszym umówieniu spotkania z p. Marzeną Zielińską.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
  przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu
  9.12.2022 r. o godz. 9.00.
 3. Wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 7.12.2022 r.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości.
  W przypadku uchylenia się podmiotu, który wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje również niedopuszczenie podmiotu do innych postępowań prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących korzystania z nieruchomości przez okres roku od dnia licytacji. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 4. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 7. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy
  w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 8. Czynsz dzierżawy w okresie przystosowania obiektu, lecz nie dłużej niż do 31 styczna 2023 r. płatny będzie w oparciu o stawkę 1,00 zł netto za m2, po tym okresie lub jeżeli dzierżawca rozpocznie wcześniej działalność na przedmiocie dzierżawy, stawka czynszu będzie naliczana w oparciu o stawkę wylicytowaną w przetargu;
 9. Dzierżawca przed rozpoczęciem prowadzenia działalności na przedmiocie dzierżawy będzie zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych (naprawa zadaszenia, naprawa części ogrodzenia, odświeżenie pawilonu na zewnątrz i w środku itp. ) oraz wyposażenia obiektu w sprzęt, meble itp. umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Wykaz i rodzaj prac Dzierżawca będzie zobowiązany zgłosić Wydzierżawiającemu pisemnie i uzyskać w tym zakresie jego zgodę na piśmie na ich wykonanie.

Wydzierżawiający zastrzega, że wszelkie prace, które będą miały wpływ na zmianę wyglądu obiektu muszą uzyskać pisemną zgodę Konserwatora zabytków. 

 1. Dzierżawca we własnym zakresie zawrze umowę na odbiór śmieci, wodę i prąd;
 2. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137);
 3. Należność z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych.
  Za zachowanie terminu zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 3-krotności wylicytowanego czynszu brutto. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu wykonywania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 6. Dzierżawca będzie zobowiązany ubezpieczyć obiekt objęty przedmiotem dzierżawy i posiadać polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania umowy oraz przedłożyć Wydzierżawiającemu na każde wezwanie aktualną opłaconą kserokopię polisy.
 7. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 8. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.
 9. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Klauzula informacyjna dla podmiotów uczestniczących w przetargu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 23-11-2022 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 23-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 23-11-2022 13:10