Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka z przeznaczeniem na wykonanie i prowadzenie  parku iluminacji świetlnych

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

nieruchomość położona w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka,  część działki nr 80/17 z obrębu 2009, z przeznaczeniem na wykonanie i prowadzenie  parku iluminacji świetlnych.

Na terenie przedmiotu dzierżawy znajdują się przyłącza energii elektrycznej (bez podliczników, których posiadanie i montaż będzie w zakresie dzierżawcy). Rozmieszczenie i moc energii w danym przyłączu obrazuje załącznik.

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę nieruchomości wynosi 30.000,00 zł netto (trzydzieści tysięcy zł) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres dzierżawy: umowa będzie zawarta na czas oznaczony od daty protokolarnego przekazania terenu, lecz nie wcześniej niż od 1.10.2023 r. i nie później niż od 1.11.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.
 3. UWAGA: Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w przypadku obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, funkcjonowanie obiektu może podlegać ograniczeniu w szczególności, co do ilości osób korzystających z obiektu.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) obiekt KR Arkonka może podlegać ograniczeniom w dostawie i poborze energii elektrycznej.

Powyższe ograniczenia są niezależne od Wydzierżawiającego i wynikają z mocy prawa. Wydzierżawiający powinien wziąć pod uwagę wskazane ryzyka przy oferowaniu ceny za dzierżawę.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.
 2. Okazanie w dniu przetargu dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium;
 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 25.08.2023 r. do godz. 10.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta (wersja edytowana w załączniku do ogłoszenia);
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,
  o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przed przetargiem w dniu  21.08.2023 r. w godz. od 7.00. do 15.00. Oferenci będą mogli obejrzeć obiekt i miejsca pod dzierżawę, po wcześniejszym umówieniu spotkania z kierownikiem obiektu p. Justyną Wnuk tel. 723 578 440.
 2. Wydzierżawiający oświadcza, że na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka działa całoroczny obiekt gastronomiczny, który może prowadzić działalność gastronomiczną na terenie obiektu bez ograniczeń czasowych.
 3. Wydzierżawiający oświadcza, że teren Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka będzie funkcjonował w trakcie trwania umowy dzierżawy jako otwarty teren rekreacyjny (korty tenisowe, boisko, plac zabaw) codziennie do godziny 16.
 4. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 30.08.2023 r.
  o godz. 9.00.
 5. Wadium w kwocie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100), należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 25.08.2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje również niedopuszczenie podmiotu do innych postępowań prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących korzystania z nieruchomości w okresie 1 roku od zakończenia przedmiotowego postępowania. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 6. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 7. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 9. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy
  w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 10. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania liczników, stawki i faktury  dostawców energii elektrycznej);
 11. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. . (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z 2023 r. poz. 535, 556, 996, 1059);
 12. Należność z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;
 13. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;
 14. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 15. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 1-krotności wylicytowanego czynszu brutto. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu wykonywania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 120 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 16. Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do dostarczenia na 7 dni przed  podpisaniem umowy dzierżawy informacji o planowanych godzinach funkcjonowania parku iluminacji nie wcześniej niż od godziny 16.00 i nie później niż do godziny 22.00.
 17. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 500.000,00 PLN. Dzierżawca będzie zobowiązany do przesłania Wydzierżawiającemu w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 18. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 19. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;
 20. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Oferent zobowiązany jest do:

 1. Zapoznania się z mapą określającą możliwość instalacji infrastruktury poprzez kotwienie w gruncie oraz zakazie kotwienia z uwagi na przebiegającą instalację nawadniającą.
 2. Wykonania tras poza istniejącymi ścieżkami z zastosowaniem m.in. sztucznej podłogi modułowej zabezpieczającej podłoże przed uszkodzeniami.
 3. W przypadku dokonania uszkodzenia, zniszczenia na terenie obiektu niezwłocznie dokonać naprawy. Zakres prac zostanie ustalony protokolarnie z przedstawicielem Wydzierżawiającego.
 4. Naprawa uszkodzeń trawnika poprzez wyłożenie nowej trawy z rolki w terminie  do 15 kwietnia 2024 r.
 5. Transportu koniecznych elementów do instalacji iluminacji na terenie obiektu z wykorzystaniem pojazdu do 3,5 t oraz wózków a także podnośników osadzonych na pojeździe do 3,5 t.
 6. Dostaw towaru podczas trwania wystawy wyłącznie w godzinach 7.00 - 9.30. Obowiązuje bezwzględny zakaz postoju pojazdów na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka oraz na terenie lasów miejskich.  
 7. Zawarcie we własnym zakresie umowy na wywóz odpadów. Obsługa i wywóz odpadów wyłącznie w godzinach 7.00 – 9.30
 8. Montażu przewodów instalacji oraz przewodów elektrycznych w sposób bezpieczny, nie przecinający ścieżek zwiedzania.
 9. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt toalet typu TOI TOI dla pracowników oraz osób zwiedzających wystawę. Lokalizacja toalet wyłącznie w miejscu wskazanym przez Wydzierżawiającego. Obsługa toalet wyłącznie w godzinach 7-9.30.
 10. Na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka będzie możliwe posadowienie jednolitych w wyglądzie i powierzchni obiektów drewnianych w ilości max. 6 szt. przeznaczonych pod gastronomię. Dzierżawca we własnym zakresie zabezpieczy dostęp do wody i wywóz nieczystości poza obiekt Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka. Lokalizacja obiektów wyłącznie w miejscu wskazanym przez Wydzierżawiającego.
 11. Zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt obiektu socjalnego, magazynowego i punktu kasowego. Lokalizacja w miejscu wskazanym przez Wydzierżawiającego.  
 12. Dzierżawca, zobowiązany jest do przedłożenia Wydzierżawiającemu do akceptacji co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem montażu instalacji, pisemnej informacji określającej ilość, rodzaj i umiejscowienie atrakcji oraz  przewidywane trasy dla odwiedzających.
 13. Wskazania sposobu i rodzaju odgrodzenia części dzierżawionej od części zarządzanej przez ZUK.
 14. Wydzierżawiający zapewni dzierżawcy max. 10 szt. przepustek uprawniających do korzystania z terenu parkingu należącego do Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka.

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów uczestniczących w przetargu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 10-08-2023 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 10-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 11-08-2023 13:39