Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na korzystanie z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza oraz Parku Staw Brodowski

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  korzystanie z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot postępowania:
 1. Park im. Jana Kasprowicza, część działki nr 3/7 z obrębu 2139 – obszar wskazany na mapie; Korzystanie z gruntu w celu jazdy i postoju mobilnego stanowiska gastronomicznego z wykorzystaniem rikszy (rower, wózek rowerowy) - bez dostępu do wody i prądu – riksza nr 1;
 2. Park Staw Brodowski, działka nr 25/61 z obrębu 3100; Korzystanie z gruntu w celu jazdy i postoju mobilnego stanowiska gastronomicznego z wykorzystaniem rikszy (rower, wózek rowerowy) - bez dostępu do wody i prądu – riksza nr 2.

 

- riksza tj. rower i wózek rowerowy (pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem) zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za korzystanie z terenu wynosi 460,00 zł netto (słownie: czterysta sześćdziesiąt zł 00/100) – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Okres trwania umowy: 1 maj – 30 września 2024 r.  
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości na wezwanie Komisji przetargowej;
 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 18.04.2024 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów:
  1. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta (wersja edytowana w załączniku do ogłoszenia);
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa;
  3. wizualizację rikszy, która będzie wykorzystana do prowadzenia mobilnej kawiarni. Przedłożona wizualizacja musi przedstawiać pojazd, który będzie rikszą lub wózkiem rowerowym wykorzystanym do działalności. W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał tych wymogów oferent nie zostanie dopuszczony do licytacji;
 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,                    o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Dokumenty wskazane w pkt IV. 2 nie podlegają uzupełnieniu po terminie wskazanym w tym punkcie i oferent nie zostanie dopuszczony do licytacji.  Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 22.04.2024 r. o godz. 9.00.
 2. Wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO
  Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 18.04.2024 r.

Wadium należy wpłacić oddzielnie na każde stanowisko.

Zwrot wpłaconego wadium nastąpi na rachunek bankowy z którego zostało wpłacone, chyba że oferent wskaże wraz z dokumentami wymienionymi w pkt IV. 2 inny numer rachunku bankowego do zwrotu wadium. 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za korzystanie z nieruchomości. Konsekwencją  uchylania się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy będzie utrata wadium oraz brak możliwości wzięcia udziału w kolejnym postępowaniu przetargowym na ten przedmiot dzierżawy. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje również niedopuszczenie podmiotu do innych postępowań prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących korzystania z nieruchomości w okresie 1 roku od zakończenia przedmiotowego postępowania. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 2. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy;
 3. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 4. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy na korzystanie z terenu w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 5. Korzystający zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych                      w związku z prowadzoną działalnością w ramach zawartej umowy;
 6. Korzystający będzie zobowiązany do utylizacji śmieci powstałych w związku z prowadzoną działalnością we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. t.j.  t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1852;
 8. Należność za korzystanie z terenu Korzystający będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych;
 9. Za naruszenie warunków korzystania z terenu wynikających z umowy Korzystający zapłaci Gminie karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 10. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 2.000,00 zł. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Gminy z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Korzystającego. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 60 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy; W dniu podpisania umowy Oferent przedstawi Gminie potwierdzenie przelewu kwoty kaucji;
 11. Korzystający będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym przedmiotem umowy przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Korzystający będzie zobowiązany do przesłania Gminie w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 12. Po zakończeniu umowy Korzystający będzie zobowiązany opuścić nieruchomość i wydać ją Gminie w stanie niepogorszonym następnego dnia od wygaśnięcia umowy, albo jej rozwiązania przez Gminę w trybie natychmiastowym;
 13. Gmina nie wyraża zgody na lokalizację jakichkolwiek obiektów na przedmiocie objętym przedmiot umowy. Mobilne gastronomiczne może być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem z wózka rowerowego, rikszy;
 14. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129 lub p. Iwona Wasilewska nr tel. 91-48-57-125;
 15. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.                                   

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów uczestniczących w przetargu

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 02-04-2024 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 02-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 02-04-2024 11:13