Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanej na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka

 Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 

 1. Przedmiot dzierżawy:
 1. 4 punkty gastronomiczne położone w Szczecinie na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, część działki nr 80/17 z obrębu 2009 o powierzchni użytkowej wskazanej poniżej oraz grunt dodatkowy:
 1. A 6.1 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu (26 kWh) i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem;
 2. A 6.2 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu (26 kWh) i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem;
 3. A 6.3 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu (26 kWh) i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem;
 4. A 6.4 - 13,71 m2 – punkt gastronomiczno/handlowy (art. spożywcze, przemysłowe – zabawki, kosmetyki, okulary itp.) z dostępem do źródła prądu (26 kWh) i wody oraz grunt dodatkowy o powierzchni 2 m2 przed obiektem.

Wszystkie punkty są wyposażone w pomieszczenie sanitarne (wc).

Obiekty nie posiadają wyposażenia w sprzęt/urządzenia gastronomiczne, meble.

Do każdego obiektu są przynależne 2 drewniane stoły z siedziskami.

 1. Grunt o powierzchni 40 m2 na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, (część działki nr 80/17 z obrębu 2009) z przeznaczeniem pod zabawki dmuchane, trampoliny z dostępem do źródła prądu (8 kWh).
 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej punktu gastronomicznego oraz gruntu dodatkowego wynosi 100,00 zł netto (słownie sto zł)
  – minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;
 2. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę gruntu na potrzeby gruntu pod zabawki dmuchane wynosi 2.800,00 zł netto (słownie dwa tysiące osiemset zł) – minimalne postąpienie wynosi 10% tej stawki.
 3. Okres dzierżawy: od 01.06.2024 r. do 1.09.2024 r. W przypadku przedłużenia przez Wydzierżawiającego sezonu letniego na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka, Dzierżawca będzie miał możliwość podpisania aneksu przedłużającego okres dzierżawy zgodnie z warunkami umowy.
 4. UWAGA: Zakład Usług Komunalnych informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) obiekt KR Arkonka może podlegać ograniczeniom w dostawie i poborze energii elektrycznej.

Powyższe ograniczenia są niezależne od Wydzierżawiającego i wynikają z mocy prawa. Wydzierżawiający powinien wziąć pod uwagę wskazane ryzyko przy oferowaniu ceny za dzierżawę.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości na wezwanie komisji;
 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 13.05.2024 r. do godz. 10.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta (wersja edytowana w załączniku do ogłoszenia);
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa.
 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,
  o którym mowa w pkt VII dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przed przetargiem w dniu  10.05.2024 r. w godz. od 7.00. do 15.00. Oferenci będą mogli obejrzeć obiekty i miejsca pod dzierżawę, po wcześniejszym umówieniu spotkania z kierownikiem obiektu p. Justyną Wnuk tel. 723 578 440.
 2. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 15.05.2024 r.
  o godz. 9.00.
 3. Wadium w kwocie 2.000,00 (słownie: dwa tysiące zł 00/100), należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 13.05.2024 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy punkt ze wskazaniem stanowiska. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje również niedopuszczenie podmiotu do innych postępowań prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących korzystania z nieruchomości w okresie 1 roku od zakończenia przedmiotowego postępowania. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
 4. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt VI i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 5. Licytacja będzie prowadzona odrębnie na każdy punkt gastronomiczno/handlowy wraz
  z gruntem i oddzielnie na grunt pod zabawki dmuchane;
 6. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 8. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy
  w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 9. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:
 1. wywozu śmieci – ryczałt 1 m3 – 172,50 zł netto dotyczy dzierżawy punktu gastronomicznego;
 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury  dostawców energii elektrycznej – dotyczy punktów gastronomicznych oraz miejsca pod zabawki dmuchane;
 3. poboru wody i ścieków w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury dostawców wody – dotyczy punktów gastronomicznych.

Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U.            z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1852). Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;

 1. Należność za energię elektryczną i wodę oraz ścieki Dzierżawca będzie uiszczał
  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;
 2. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 3. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 1-krotności wylicytowanego czynszu brutto. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu wykonywania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 90 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;
 4. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przesłania Wydzierżawiającemu w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 5. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 6. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;
 7. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów uczestniczących w przetargu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 29-04-2024 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 29-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 29-04-2024 12:58