Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanej na terenie kąpieliska Dąbie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

o g ł a s z a

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 

 1. Przedmiot dzierżawy:

Część nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na terenie kąpieliska Dąbie, działka nr  17/33 z obrębu 4021:

  1. 20 m2 – grunt pod stoisko gastronomiczne – przyczepa gastronomiczna (bez samochodu) lub  foodtruck, z dostępem do źródła energii elektrycznej (stanowisko nr 1). Brak dostępu do wody i kanalizacji (nie ma możliwości zrzutu nieczystości płynnych na terenie obiektu).
  2. 10,00 m2grunt pod stoisko gastronomiczno/handlowe – pod rikszę, wózek rowerowy,               z dostępem do źródła energii elektrycznej (stanowisko nr 2). Brak dostępu do wody i kanalizacji (nie ma możliwości zrzutu nieczystości płynnych na terenie obiektu). Stanowisko pod zadaszeniem, kąt nachylenia zadaszenia 25 st.
  3. 10,00 m2grunt pod stoisko gastronomiczno/handlowe – pod rikszę, wózek rowerowy,             z dostępem do źródła energii elektrycznej (stanowisko nr 3). Brak dostępu do wody i kanalizacji (nie ma możliwości zrzutu nieczystości płynnych na terenie obiektu). Stanowisko pod zadaszeniem, kąt nachylenia zadaszenia 25 st.
  4. 80 m – grunt pod park trampolin. Brak dostępu do prądu i wody.
 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę gruntu pod stoisko gastronomiczne i gastronomiczno/handlowe wynosi 100,00 zł netto (słownie: sto zł 00/100),

Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod trampoliny

wynosi 4.850,00 zł netto.

Minimalne postąpienie wynosi 10 % powyższych stawek.

 1. Okres dzierżawy: od 15.06.2024 r. do 1.09.2024 r.  

Zakład Usług Komunalnych informuje, iż z uwagi na nieprawidłowe wyniki badania czystości wody na terenie kąpieliska Dąbie może obowiązywać zakaz kąpieli.

Powyższe ograniczenia są niezależne od ZUK i wynikają z mocy prawa. Wydzierżawiający powinien wziąć pod uwagę wskazane ryzyko przy oferowaniu ceny za dzierżawę. ZUK zastrzega, że zwrot czynszu za dzierżawę będzie możliwy wyłącznie w przypadku, gdy całe kąpielisko będzie zamknięte – nie dotyczy sytuacji, gdy będzie obowiązywał zakaz kąpieli.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:
 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości na wezwanie komisji przetargowej;
 2. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 3.06.2024 r. do godz. 10.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):
  1. wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta (wersja edytowana w załączniku do ogłoszenia);
  2. umowy, stosowne pełnomocnictwa.
 3. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).
 4. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu,                    o którym mowa w pkt V dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

 

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Przed przetargiem w dniu  29.05.2024 r. w godz. od 10.00. do 12.00. Oferenci będą mogli obejrzeć miejsca pod dzierżawę, po wcześniejszym umówieniu spotkania z kierownikiem obiektu p. Jarosławem Kaniastym nr tel. 723-578-442.
 2. Przetarg odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy
  ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 5.06.2024 r. r.                        o  godz. 11.00.

Wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO
Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 3.06.2024 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy punkt. Zwrot wpłaconego wadium nastąpi na rachunek bankowy z którego zostało wpłacone, chyba że oferent wskaże wraz z dokumentami wymienionymi w pkt IV. 2 inny numer rachunku bankowego do zwrotu wadium. 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje również niedopuszczenie podmiotu do innych postępowań prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących korzystania z nieruchomości w okresie 1 roku od zakończenia przedmiotowego postępowania. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt IV i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;
 2. Licytacja będzie prowadzona odrębnie na każde stoisko oraz park trampolin;
 3. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;
 5. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy                  w wyznaczonym przez ZUK terminie;
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych                      w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;
 7. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:
 1. wywozu śmieci – ryczałt 1 m3 (dla stanowiska nr 1 ) i 0,5 m3 (dla stanowiska nr 2 i 3) razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów – kwota 186,30 zł brutto
  za 1 m3 miesięcznie;
 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika, stawki i faktury dostawców energii elektrycznej;
 1. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361);

Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;

Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 1. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;
 2. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania  umowy do wpłaty kaucji na rachunek bankowy nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 w wysokości 1-krotności wylicytowanego czynszu brutto. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej – w terminie do 90 dni – wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy; W dniu podpisania umowy Oferent przedstawi Wydzierżawiającemu potwierdzenie przelewu kwoty kaucji;
 3. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN  
  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przesłania Wydzierżawiającemu w formie elektronicznej na adres sekretariat@zuk.szczecin.pl najpóźniej w dniu podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
 4. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
 5. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych
  z gruntem;
 6. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;

Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.           

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów uczestników przetargu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 20-05-2024 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 20-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 20-05-2024 14:56