Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin znajdującej się na terenie Parku im. J. Kasprowicza


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

grunt niezabudowany działka 3/7, obręb 2139 położony w Szczecinie:

- na terenie Parku im. J. Kasprowicza:

  1. 6 m2 - stanowisko Nr 3 - stoisko handlowe bez dostępu do źródła energii elektrycznej;

  2. 100 m2 - stanowisko Nr 4 - przejażdżki koniem, bez możliwości posadowienia jakiegokolwiek obiektu;

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu wynosi:

 1. za stanowisko handlowe 80,66 netto (słownie: osiemdziesiąt zł 66/100);

 2. za stanowisko pod przejażdżki koniem 4,00 zł netto (słownie cztery zł 00/100).

 1. Minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej za 1m2 powierzchni gruntu.

 1. Okres dzierżawy: od daty podpisania umowy do 30.09.2016 r., jednakże z uwagi na obowiązek dostarczenia pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków zajęcie gruntu będzie możliwe od dnia dostarczenia prawomocnej decyzji.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 A do dnia 18.04.2016 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu w opłatach z tytułu umów cywilnoprawnych/publicznoprawnych;

  6. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem

stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości;

  1. zaświadczenie z Sp. z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty targowej (ważne 30 dni);

  2. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  3. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  4. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  6. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „Za zgodność z oryginałem”).

 2. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A w sali konferencyjnej (pokój nr 4) w dniu 20.04.2016 r. o godz. 11.00.

 2. Wadium w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski PKO Nr 67 1020 4795 0000 9902 0332 3623 najpóźniej do 15.04.2016 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każde stanowisko. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 1. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

 2. Licytacja będzie prowadzona odrębnie na każde stanowisko;

 3. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl

 5. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 6. Dzierżawca w ramach umowy będzie zobowiązany na czas trwania imprez organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin (max. 6 dni w trakcie trwania umowy) do opuszczenia terenu po pisemnym otrzymaniu informacji od Wydzierżawiającego. W takim przypadku czynsz dzierżawy będzie rozliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Dzierżawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie;

 7. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy;

 8. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci - ryczałt 0,5m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów;

 9. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 10. Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. Termin płatności czynszu i kosztów eksploatacyjnych za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy ustala się na ostatni dzień tego miesiąca;

 11. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 12. W przypadku złożenia przez Dzierżawcę wniosku o rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu Wydzierżawiający naliczy odszkodowanie zgodnie z treścią umowy;

 13. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w dniu dostarczenia Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej zgody na zajęcie gruntu objętego przedmiotem umowy dzierżawy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 14. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację jakichkolwiek obiektów w przypadku stanowiska Nr 4;

 15. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na lokalizację obiektów trwale związanych z gruntem w przypadku stoiska handlowego Nr 3;

 16. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie zgodnym z datą obowiązywania umowy. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego - obowiązek dotyczy stoiska handlowego;

 17. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129.  

 18. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 04-04-2016 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2016 13:25