herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin znajdującej się na terenie Kąpieliska Głębokie


Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

o g ł a s z a

PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na  dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

 1. Przedmiot dzierżawy:

 1. Część nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie na terenie kąpieliska Głębokie, działka nr 93/7 z obrębu 2001 o powierzchni 8 m2
  pod stanowisko gastronomiczne/handlowe (art. spożywcze, sprzedaż lodów)
  z dostępem do źródła prądu:

 2. Część nieruchomości zabudowanej w skład której wchodzą: część hangaru
  87,21 m2 i 15 mb gruntu przy linii wody stanowiące część działki nr 93/7
  z obrębu 2001 z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego (kajaki).

 1. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę 1 m2 gruntu przeznaczonego pod stanowisko gastronomiczne/handlowe wynosi 60,00netto (słownie: sześćdziesiąt zł 00/100) - minimalne postąpienie wynosi 10 % tej stawki;

 2. Wywoławcza stawka miesięczna za dzierżawę hangaru i gruntu na potrzeby wypożyczalni wynosi 940,00 zł netto (słownie dziewięćset czterdzieści zł 00/100) - minimalne postąpienie wynosi 10% tej stawki.

 3. Okres dzierżawy: od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu są:

 1. Okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

 2. Okazanie w dniu przetargu dowodu tożsamości.

 3. Złożenie w zaklejonej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125 a do dnia 24.05.2016 r. do godz. 15.00 niżej wymienionych dokumentów (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane):

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Umowy, stosowne pełnomocnictwa;

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych (ważne 90 dni);

  4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (ważne 90 dni);

  5. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem o nie zaleganiu w opłatach z tytułu umów cywilnoprawnych/publicznoprawnych;

  6. zaświadczenia z Urzędu Miasta Szczecin - wydane max. 30 dni przed przetargiem stwierdzające brak zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości;

  7. oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;

  8. oświadczenie, że warunki przetargu są oferentowi znane i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

  9. oświadczenie, że stan nieruchomości objętej postępowaniem jest znany;

  10. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią umowy i jest gotowy do jej podpisania;

  11. pisemne wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wpłacone wadium.

 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta (oferent składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
  „Za zgodność z oryginałem”).

 5. Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZUK przed terminem przetargu, o którym mowa w pkt VI dokona oceny złożonych dokumentów. Przed przystąpieniem do przetargu Komisja poinformuje oferentów o wyniku oceny i możliwości wzięcia udziału w przetargu.

UWAGA: niewykorzystane dokumenty na wniosek zainteresowanych zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A pokój nr 4 w dniu 30.05.2016 r. o godz. 9.00.

 2. Wadium w kwocie 800,00 (słownie: osiemset zł 00/100) dla gruntu pod stanowisko gastronomiczno/handlowe i 1.000,00 zł dla wypożyczalni (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) należy wpłacać na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych: Bank Polski
  PKO Nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 24.05.2016 r. Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy przedmiot dzierżawy. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zakładu Usług Komunalnych.
  Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości i wywozu śmieci. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

 3. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg, złoży dokumenty, o których mowa w pkt V i zostanie dopuszczona do licytacji. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto;

 4. Licytacja będzie prowadzona odrębnie dla gruntu pod stanowisko gastronomiczno/handlowe i hangaru wraz z gruntem pod wypożyczalnię;

 5. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy;

 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy dzierżawy, która nie podlega negocjacjom. Treść umowy zostaje zamieszczona na stronie internetowej www.bip.zuk.szczecin.pl;

 7. Podmiot, która wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym przez ZUK terminie;

 8. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obowiązujących opłat lokalnych w związku z prowadzoną działalnością na przedmiocie dzierżawy w tym tzw. opłatę targową;

 9. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy będzie ponosił dodatkowe koszty eksploatacyjne z tytułu:

 1. wywozu śmieci - ryczałt 0,5 m3 razy stawka obowiązująca u odbiorcy odpadów;

 2. poboru energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika i stawkę u dostawców energii elektrycznej;

 1. Do czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.);

 2. Należność z tytułu dzierżawy oraz wywozu śmieci Dzierżawca będzie miał obowiązek opłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca w kasie Wydzierżawiającego lub na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku płatności przelewem za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego;

 3. Należność za energię elektryczną Dzierżawca będzie uiszczał w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury;

 4. Za naruszenie warunków dzierżawy wynikających z umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie;

 5. W przypadku złożenia przez Dzierżawcę wniosku o rozwiązanie umowy przed upływem jej terminu Wydzierżawiający naliczy odszkodowanie zgodnie z treścią umowy;

 6. Dzierżawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć treść regulaminu wypożyczalni;

 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy do wpłaty kaucji w wysokości 500,00 w przypadku punktu gastronomiczno/handlowego i 1.000,00 w przypadku wypożyczalni sprzętu pływającego. Nie wpłacenie kaucji potraktowane będzie jako odstąpienie od podpisania umowy i będzie skutkowało zatrzymaniem wadium. W przypadku zawarcia umowy kaucja zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu sposobu wykonania w tym nienależytego wykonania umowy przez Dzierżawcę. Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej - w terminie do 60 dni - wyłącznie po zakończeniu umowy dzierżawy i po potrąceniu z niej wszelkich roszczeń wynikających z umowy dzierżawy;

 8. Dzierżawca będzie zobowiązany do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej działalność prowadzoną na terenie objętym dzierżawą przy sumie gwarancyjnej na poziomie nie mniejszym niż 100.000,00 PLN w przypadku punktu gastronomicznego i 100.000,00 PLN w przypadku wypożyczali sprzętu pływającego na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dzierżawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;

 9. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawioną nieruchomość i wydać ją Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego w trybie natychmiastowym. Odnośnie tego obowiązku Dzierżawca podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

 10. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zielińska tel. 91- 48-57-129;

 11. Zakład Usług Komunalnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-05-2016 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2016 15:01