Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie przeglądu 5-letniego nabrzeży miejskich: Bulwar Gdyński, Bulwar Gdański, przyczółek płn. - zach. Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE PRZEGLĄDU 5 - LETNIEGO NABRZEŻY MIEJSKICH: BULWAR GDYŃSKI, BULWAR GDAŃSKI, PRZYCZÓŁEK PŁN. - ZACH. MOSTU PORTOWEGO ORAZ PRZEGLĄDU ROCZNEGO DLA POZOSTAŁYCH NABRZEŻY”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu 5 - letniego nabrzeży miejskich: Bulwar Gdyński, Bulwar Gdański, przyczółek płn. - zach. Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży. CPV 93630000-3, 74300000-2

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Wykonanie przeglądu 5 - letniego dla n/w nabrzeży, obejmujący m. in.:

1) Bulwar Gdyński - całkowita długość ok. 629 mb

a. przegląd drewnianej ścianki szczelnej na dł. 54,20 mb, gł. 4,00 m,

b. przegląd drewnianej ścianki szczelnej na dł. 3,50 mb, gł. 4,50 m,

c. przegląd drewnianej ścianki szczelnej wraz z palami z przodu (ok. 100 szt.) na dł. 124,70 mb, gł. 4,80 m,

d. przegląd stalowej ścianki szczelnej na dł. 377,60 mb, gł. 5,60 m,

e. przyczółek Mostu Długiego - żelbetowe dł. 24 mb, gł. 3,40 m,

f. przyczółek Trasy Zamkowej - żelbetowe dł. 45 mb, gł. 4,50 m,

g. sondaż przy nabrzeżu oraz badanie czystości dna w pasie 40 m na wodę (wzdłuż całego nabrzeża),

h. szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, itp. oraz występujące uszkodzenia ścianki i oczepu,

2) Bulwar Gdański - całkowita długość ok. 336 mb

a. przegląd stalowej ścianki szczelnej na dł. 336 mb, gł. 4,50 m,

b. sondaż przy nabrzeżu oraz badanie czystości dna w pasie 40 m na wodę,

c. szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, itp. oraz występujące uszkodzenia ścianki i oczepu,

3) przyczółek płn. - zach. Mostu Portowego - całkowita długość 65,20 mb

a. przegląd stalowej ścianki szczelnej na dł. 65,20 mb, gł. 4,50 m,

b. sondaż przy nabrzeżu oraz badanie czystości dna w pasie 40 m na wodę,

c. szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, itp. oraz występujące uszkodzenia ścianki i oczepu,

- do pozycji 1 - 3 należy wykonać odrębne opracowania (w 2 egzemplarzach):

a. ocenę stanu technicznego, wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi
w zakresie budownictwa hydrotechnicznego lub inżynierii wodnej,

b. analizę wraz z wnioskami, przegłębień przy nabrzeżu Bulwar Gdański wykonana
w oparciu o sondaże z roku 2002 i 2004,

c. atest nurkowy w formie opisowej i graficznej,

d. protokół z przeglądu 5 - letniego.

II. Wykonanie przeglądu rocznego nabrzeży (część nadwodna):

1) Bulwar Piastowski dł. 928 mb,

2) Bulwar Elbląski dł. 253,50 mb,

3) Bulwar Beniowskiego dł. 538 mb,

4) przyczółki Mostu Portowego:

a. płd. - zach. dł. 43,60 mb,

b. płd. - wsch. dł. 70 mb,

5) Bulwar Wyspy Puckiej dł. 536 mb,

6) przyczółki Mostu Cłowego:

a. płn. - wsch. dł. 58,10 mb,

b. płd. - wsch. dł. 58,80 mb,

c. płd. - zach. dł. 35,30 mb,

d. płn. - zach. dł. 49,10 mb,

7) Nabrzeże Regalia dł. 50,40 mb,

8) Bulwar Nadodrzański dł. 188,50 mb

- protokoły należy wykonać odrębnie dla każdego z obiektów (12 szt.)

III. Wykonanie sondażu kontrolnego wzdłuż przyczółków Mostu Cłowego:

a. płd. - zach. dł. 35,30 mb,

b. płn. - zach. dł. 49,10 mb,

w pasie 5 m na wodę w siatce 2,50 m x 2,50 m oraz przeprowadzenie analizy wraz
z wnioskami, na podstawie wykonanych sondaży z ostatnich 3 lat, odrębnie dla każdego odcinka, wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budownictwa hydrotechnicznego lub inżynierii wodnej.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na przeglądzie i ocenie stanu technicznego nabrzeża o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą
do realizacji zamówienia
(odnośnie analizy i oceny stanu technicznego) posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa hydrotechnicznego lub inżynierii wodnej, potwierdzone zaświadczeniem, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Szczegółowa wycena prac sporządzona w oparciu o załącznik nr 1;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych;

 6. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 7. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem WARUNKU I;

 8. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonana;

 9. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5)
  z uwzględnieniem WARUNKU II;

 10. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają odpowiednie uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia - 7 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 29.08.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 14.09.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 29-08-2005 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2005 15:20