Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogród Pamięci


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OGRÓD PAMIĘCI”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Ogrodu Pamięci. (CPV 45112714-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie miejsca pochówków anonimowych,

2) dojścia utwardzone,

3) ściana pamięci,

4) prace zieleniarski.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie ściany
z cegły licowej, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.

WARUNEK II *

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą do wykonania nasadzeń i pielęgnacji zieleni, która jest ogrodnikiem z wykształceniem technicznym i potwierdza posiadane wykształcenie poprzez przedłożenie odpowiedniego dokumentu.

WARUNEK III *

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą do nadzoru nad pracami dotyczącymi zieleni, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy leczeniu i pielęgnacji drzew ozdobnych (potwierdzone zaświadczeniem).

* Funkcji, o których mowa w warunku II i III nie może pełnić ta sama osoba

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałowym sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 spełniają warunki dodatkowe II i III;

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 01.09.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 19.09.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-09-2005 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2005 08:56