Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Budowa ogrodzenia na działce po Agencji Mienia Wojskowego na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„BUDOWA OGRODZENIA NA DZIAŁCE PO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO
W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia na działce po Agencji Mienia Wojskowego na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

(CPV 74222000-1).

2. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Zamawiający uzna za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia wykonanie pracy budowlanej polegającej na licowaniu obiektu cegłą elewacyjną oraz za drugą pracę podobną - wykonanie elementów metaloplastyki, np. ogrodzenie, balustrada.

Łączna wartość dwóch prac podobnych nie może być mniejsza niż 70.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą
do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedłoży odpowiednie zaświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 4 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Zaświadczenia potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 spełniają warunek dodatkowy II;

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 07.09.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 22.09.2005 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 07-09-2005 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2005 13:54