Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont strumienia Niedźwiedzianka

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

"REMONT STRUMIENIA NIEDŹWIEDZIANKA"

§         Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1)         wprowadzenie nowych rur poliestrowych o Ø 0,8 m w istniejące rury o Ø 1,0 m pod  ul. Kurzą długości 2 x 29,3 m,

2)         wykonanie przeciskiem pod ul. Kurzą trzeciej nitki Ø 0,8 m w stalowej rurze osłonowej długości 29,6 m (w tym 5,6 m w umocnionym wykopie),

3)         przebudowę przyczółka wylotowego,

4)         wykopy z umocnieniami,

5)         odwodnienie wykopów,

6)         demontaż starych rur 2 x Ø 1,0 m (łączna długość 192 m),

7)         ułożenie nowych rur poliestrowych  2 x Ø 1,0 m (łączna długość 219,6 m),

8)         wykonanie studni Ø 1,5 m – szt. 4,

9)         rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, z kostki POLBRUK, krawężników oraz ponowne ułożenie,

10)     przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

11)     organizację ruchu na czas budowy.

§         Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali należycieco najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość pracy – wg załączonego formularza nr 3.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie prac
polegających na ułożeniu bądź wymianie rurociągów o średnicy nie mniejszej niż Ø 600 mm na długości minimum 40 mb oraz wykonanie nawierzchni z POLBRUKU -  minimum 50 m 2.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej 1 pracę polegającą na ułożeniu bądź wymianie rurociągów (parametry jw.) i 1 pracę polegającą na wykonaniu nawierzchni z Polbruku (min. 50 m²) lub 1 pracę obejmującą swoim zakresem ułożenie bądź wymianę rurociągów (parametry jw.) oraz wykonanie nawierzchni
z Polbruku (min. 50 m²).

§         Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia przekazania placu budowy do dnia 10.12.2004 r.

§         Kryterium:

     
cena - 100 %

§         Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł, (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych), które Wykonawca wnosi do dnia 01.09.2004 r., do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

§         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

§         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

§         Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

§         Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
w pokoju nr 14 za opłatą 73,20 zł brutto, od dnia 08.07.2004 r.

§         Oferty można składać do dnia 02.09.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

§         Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 08.07.2004 r.
(nr 57067/2004)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-07-2004 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2004 12:51