Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. REMONT TERENU ZIELEŃCA IM. JANINY SZCZERSKIEJ PRZY
PL. KOŚCIUSZKI W SZCZECINIE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Remont terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie” wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

(CPV 74142120-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  2. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a. projekt budowlany (5 egz.),

b. projekt wykonawczy (5 egz.),

c. przedmiar robót (5 egz.),

e. kosztorys inwestorski (1 egz.),

f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (1 egz.),

g. wizualizacja projektu,

3) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe:

 1. Likwidacja schronów, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego
  i Ochrony Ludności UM,

 2. Inwentaryzacja istniejącego drzewostanu z zaleceniami pielęgnacyjnymi (cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, wycinka),

 3. Utrzymanie starodrzewia komponowanego (wiele cennych okazów dendrologicznych),

 4. Zalecone odtworzenia historycznego układu kompozycyjnego, w tym rodzaju nasadzeń,

 5. Rekultywacja trawnika,

 6. Wprowadzenie roślin zagarniających, cieniolubnych w miejsca zacienione,

 7. Wprowadzenie elementów mebla ulicznego (ławki, kosze, lampy, ogrodzenia) dostosowane do charakteru historycznego obiektu

 8. Wprowadzenie stylowego oświetlenia,

 9. Remont układu komunikacyjnego - wymiana nawierzchni i obrzeży oraz usankcjonowanie przedeptów zwyczajowo przyjętych,

 10. Remont murków,

 11. Remont pompy wraz z odtworzeniem dawnego wyglądu w okolicach pompy,

 12. Przekształcenie basenu p.poż. w fontannę,

 13. Wprowadzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem,

 14. Zalecone usunięcie naziemnego szaletu miejskiego i zastąpienie go obiektem podziemnym lub usytuowanym na obrzeżach skweru, w miejscu mniej eksponowanym,

 15. Ustalenie czy niedawne plany wprowadzenia lokalu gastronomicznego są aktualne.

ETAP II:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość prac.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej remont zieleńca objętego opieką konserwatorską (inwentaryzacja, nawierzchnie, oświetlenie, mała architektura, zieleń)
o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

ETAP I - do dnia 10.12.2005 r.,

ETAP II - maksymalnie 65 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 10.10.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 25.10.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-10-2005 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2005 15:36