Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie naprawy elementów dachu i innych w Budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

WYKONANIE NAPRAWY ELEMENTÓW DACHU I INNYCH W BUDYNKU BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO - SKRZYDŁO PRAWE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elementów dachu i innych w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe. (CPV 45261910-6).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) naprawę dachu,

2) naprawę kominów,

3) naprawę ścian wewnątrz budynku w pomieszczeniach 02, 03, 15,

4) naprawę elewacji,

5) wywóz i utylizację gruzu z rozbiórek.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prace naprawcze zewnętrzne będą prowadzone równolegle z pracami budowlanymi wewnątrz budynku. Przedmiotowe prace będą wykonywane w ruchu ciągłym.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu ścian z cegły klinkierowej lub wykonanie pokrycia z dachówki wraz z obróbkami dekarskimi, natomiast za drugą pracę podobną - prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Prace podobne muszą być wykonane na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 20.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą
do pełnienia funkcji kierownika budowy, która ma uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie zaświadczenia, a także odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych potwierdzoną oświadczeniem.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałowym sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 spełniają warunek dodatkowy II;

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 12.10.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 28.10.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 12-10-2005 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 13:37