Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Przebudowa budynku Straży Leśnej przy ul. Zegadłowicza w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻY LEŚNEJ PRZY UL. ZEGADŁOWICZA
W SZCZECINIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Straży Leśnej przy ul. Zegadłowicza
w Szczecinie. (CPV 45262700-8).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) robót budowlanych - parter budynku Straży Leśnej,

2) wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,

3) instalacji grzewczych,

4) instalacji elektrycznych,

5) przyłącza kanalizacji sanitarnej od S4 do S1,

6) umocnienie nawierzchni na miejsca postojowe,

7) drogi dojazdowej.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za prace podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace wykończeniowe
i instalacyjne.

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 20.000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą
do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedkłada odpowiednie zaświadczenia.

WARUNEK III

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV potwierdzone zaświadczeniem.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z zestawieniem materiałowym sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 4 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 spełniają warunki dodatkowe II i III;

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 31.10.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 17.11.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 31-10-2005 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2005 13:55