Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla obiektu Dydaktyczno - Przyrodniczego


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBIEKTU DYDAKTYCZNO - PRZYRODNICZEGO

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla obiektu Dydaktyczno - Przyrodniczego przy ul. Miodowej 3 w Szczecinie w oddziale 70,73, 74 w Leśnictwie Głębokie.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum trzy prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za prace podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na wykonaniu sieci sanitarnej zewnętrznej o wartości 100.000 PLN, przy czym jedna z prac podobnych musi uwzględniać pompownię ścieków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 5)

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Umowa spółki cywilnej - w przypadku spółki cywilnej.

 • Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia - 60 dni od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł + VAT, od dnia 15.07.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 03.08.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 15-07-2004 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 14:52