Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina oraz toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w popdziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„SERWIS I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECINA ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO
W SZCZECINIE (w podziale na części)”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina oraz toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego - w podziale na części:

CZĘŚĆ I - Serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina

CZĘŚĆ II - Serwis i kompleksowa obsługa toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie

CPV: 90200000-9

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

CZĘŚĆ I:

1) Kompleksowa obsługa 4 kabin sanitarnych, będących własnością zamawiającego, ustawionych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w okresie:

A. od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r. (13 tygodni) jeden serwis w tyg. = 52 serwisy,

B. od 01.04.2006 r. do 29.10.2006 r. (39 tygodni) dwa serwisy w tyg. = 312 serwisów,

C. od 30.10.2006 r. do 02.11.2006 r. (4 dni) dwa serwisy dziennie = 32 serwisy,

D. od 03.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (8 tygodni) jeden serwis w tyg. = 32 serwisy.

2) Wynajem, ubezpieczenie, transport i kompleksowa obsługa 20 szt. kabin sanitarnych, które wystawione zostaną na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie w okresie

od 30.10.2006 r. do 02.11.2006 r. (4 dni) dwa serwisy dziennie = 160 serwisów.

3) Wynajem, ubezpieczenie, transport i kompleksowa obsługa 4 szt. kabin sanitarnych, które wystawione zostaną na terenie Cmentarza Dąbie, Zdroje, Wielgowo, Płonia (po 1 szt.) w okresie od 30.10.2006 r. do 02.11.2006 r. (4 dni) jeden serwis dziennie = 16 serwisów.

4) Wynajem, ubezpieczenie, transport i kompleksowa obsługa 3 szt. kabin sanitarnych, które wystawione zostaną na terenie Cmentarza Płonia, Wielgowo, Zdroje (po 1 szt.)
w okresach:

A. od 01.03.2006 r. do 29.10.2006 r. (35 tygodni) jeden serwis w tyg. = 105 serwisów,

B. od 30.10.2006 r. do 02.11.2006 r. (4 dni) jeden serwis dziennie = 12 serwisów.

5) Wynajem, ubezpieczenie, transport i kompleksowa obsługa 1 szt. kabiny sanitarnej, która wystawiona zostanie na terenie Cmentarza Dąbie w okresach:

A. od 01.01.2006 r. do 30.03.2006 r. (13 tygodni) jeden serwis w tyg. = 13 serwisów,

B. od 01.04.2006 r. do 29.10.2006 r. (30 tygodni) dwa serwisy w tyg. = 60 serwisów,

C. od 30.10.2006 r. do 02.11.2006 r. (4 dni) jeden serwis dziennie = 4 serwisy,

D. od 03.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (8 tygodni) jeden serwis w tyg. = 8 serwisów.

CZĘŚĆ II:

Kompleksowa, całoroczna obsługa toalety publicznej znajdującej się przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi osobowej w godzinach otwarcia, tj.:

A. od 01.01.2006 r. do 14.04.2006 r. i od 16.11.2006 r. do 31.12.2006 r., poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 16.00,

B. od 15.04.2006 r. do 15.11.2006 r. (z wyłączeniem 01.11.2006 r,), poniedziałek - niedziela, w godz. 8.00 - 18.00,

C. 01.11.2006 r. w godz. 8.00 - 22.00,

2) utrzymania czystości toalety,

3) zabezpieczenia sanitarnego, tj. m. in. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, środki dezynfekujące,

4) utrzymania czystości terenu zewnętrznego w okolicy toalety, tj. m.in. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem,

5) wykonywania drobnych czynności konserwatorskich, tj. m. in. wymiana przepalonych żarówek, wymiana uszczelek.

Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o każdej awarii toalety.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzu nr 1/I lub 1/II);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecina;

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 25.11.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 12.12.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 25-11-2005 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 14:43