Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW (w podziale na części)”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów - w podziale na części:

CZĘŚĆ I - Odbiór, transport i utylizacja odpadów skażonych z Chłodni Miejskiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kod odpadu: 180103)

 1. Przewidziana ilość odpadów skażonych to 3.600 kg rocznie (+/- 20 %).

 2. Odbiór: raz w tygodniu w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników, spełniających wymagania sanitarne, w których gromadzone będą odpady

CZĘŚĆ II - Odbiór, transport i utylizacja odpadów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie pochodzących z diagnozowania, leczenia
i profilaktyki weterynaryjnej w tym odpadów niebezpiecznych (kod odpadu: grupa 1802, a w szczególności:

180201 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 180202), 180202* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub, co do których istnieją wiarygodne podstawy sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,

180203 - inne odpady niż wymienione w 180202,

180207* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

180208 - leki inne niż wymienione w 180207)

 1. Przewidywana ilość odpadów 60 kg rocznie (+/- 20%)

 2. Odbiór: sukcesywnie w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia

 3. Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał 10 l pojemniki na gromadzenie zużytych narzędzi chirurgicznych i zabiegowych.

CZĘŚĆ III - Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (kody odpadów: grupa 0201:

020180* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne

020181 - zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego ryzyka i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 020180

020182 - zwierzęta padłe i ubite z konieczności

020199 - inne nie wymienione odpady)

 1. Przewidziana ilość zwłok zwierzęcych to 26 tys. kg rocznie (+/- 20%).

 2. Odbiór: minimum raz na 2 miesiące w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia.

CPV: 90100000-8

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzu nr 1/I, 1/II lub 1/III);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów;

 6. W przypadku przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowę z podmiotem, który przejmie odpady do utylizacji i posiada odpowiednie zezwolenie;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 25.11.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 14.12.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 25-11-2005 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 14:44