Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Głębokie i Dąbie (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„POZYSKANIE DREWNA W ZAKRESIE CIĘĆ RĘBNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I SANITARNYCH ORAZ ZRYWKA DREWNA
W DRZEWOSTANACH LEŚNICTWA GŁĘBOKIE I DĄBIE

(w podziale na części)”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie drewna w ramach cięć rębnych, pielęgnacyjnych
i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach leśnictwa Głębokie i Dąbie - w podziale na części:

CZĘŚĆ I - Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Głębokie

CZĘŚĆ II - Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych i pielęgnacyjnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Dąbie

CPV: 7720000-2

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) prowadzenie cięć rębnych, pielęgnacyjnych, sanitarnych i zrywka drewna
w drzewostanach wskazanych w załącznikach nr 3, 4 i 5 zgodnie z zasadami określonymi:

a. w opisie technologii prowadzenia prac leśnych i przedmiarach robót,

b. w postanowieniach „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, która stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14.07.1997 r.,

c. w postanowieniach „Instrukcji przeciwpożarowej dla obszarów leśnych”,

2) wykonanie zrywki pozyskanego drewna w postaci dłużyc, kłód z zastosowaniem zrywki półpodwieszonej oraz drewna stosowego z zastosowaniem zrywki nasiębiernej
z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem, stosowanie mat zrywkowych.

3) Wykonanie manipulacji drewna wg systemu KJW w oparciu o PN-92/D-95008-95019.

4) Sporządzenie ewidencji odebranego drewna w brulionach odbiorczych drewna.

4) Uporządkowanie powierzchni roboczych po wykonanych cięciach i zrywce drewna, niwelacja kolein i wgłębień terenu po przejazdach, likwidacja zniszczeń w podszytach

i podrostach, drugim piętrze, zebranie i ułożenie pozostałości porębowych w stosy.

3. Prace powinny być wykonywane zgodnie z:

1) harmonogramem ustalonym przez leśniczego, w terenie którego prace będą wykonywane,

2) wskazaniami i dyspozycjami leśniczego dotyczącymi:

a. kierunku obalania drzew,

b. przebiegu szlaków zrywkowych,

c. stosowania mat zrywkowych,

d. zrywki drewna,

e. miejsc składowania drewna i manipulacji surowca drzewnego,

f. porządkowania resztek pozrębowych,

g. ochrony cennych gatunków w warstwie poszycia i runa leśnego.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe określone poniżej:

CZĘŚĆ I

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu pozyskania i zrywki drewna, o wartości nie mniejszej niż 40.000 PLN.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej:

1) dwoma pilarzami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia jednoosobowej ścinki
i obalania drzew,

2) jedną osobą posiadająca uprawnienia do prowadzenia manipulacji i sortymentacji drewna potwierdzone świadectwem ukończenia kursu brakarskiego minimum trzeciego stopnia,

3) kierującym pracami mającym wykształcenie techniczne leśne

i przedłożą dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia i wykształcenie.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 6), że dysponują co najmniej:

1) 2 pilarkami,

2) jednym ciągnikiem typu LKT do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego,

3) jednym ciągnikiem rolniczym do zrywki półpodwieszonej i nasiębiernej drewna średniowymiarowego (S2, S4).

CZĘŚĆ II

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu pozyskania i zrywki drewna, o wartości nie mniejszej niż 40.000 PLN.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej:

1) dwoma pilarzami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia jednoosobowej ścinki
i obalania drzew,

2) jedną osobą posiadająca uprawnienia do prowadzenia manipulacji i sortymentacji drewna potwierdzone świadectwem ukończenia kursu brakarskiego minimum trzeciego stopnia,

3) kierującym pracami mającym wykształcenie techniczne leśne

i przedłożą dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia i wykształcenie.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 6), że dysponują co najmniej:

1) 2 pilarkami,

2) jednym ciągnikiem rolniczym do zrywki półpodwieszonej i nasiębiernej drewna średniowymiarowego (S2, S4).

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzu nr 1/I lub 1/II);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają odpowiednie uprawnienia i wykształcenie;

 9. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (na formularzu nr 6);

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2006 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 25.11.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 15.12.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 25-11-2005 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2005 15:05